บุคลากรทันตแพทย์คว้ารางวัล KKU Digital Transformation Academy & Contest โครงการประกวดผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ทีมบุคลากรสายสนับสนุน (Power Dent Team) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย นายธโนดม ปิวรัตน์ นักวิชาการคอมพิว เตอร์ ปฏิบัติการ นางสาวภาวิณี วิเศษศักดิ์ นักวิจัย นางสาวนวรัตน์ ชนะบัว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติ และนางสาวโดมสุดา โปร่งมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เข้าร่วม “ประกวดผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร (KKU Digital Transformation Academy & Contest)” จัดโดยฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งเน้นในพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพต่อการทำงาน โดยมี  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน  โดยในงานมีการนำเสนอผลงาน จากผู้เข้าประกวด 99 ผลงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน Disruption ด้าน Innovation และด้าน Iteration ซึ่งมีผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย จำนวน 25   ผลงาน จากด้าน Iteration และด้าน Innovation ณ ชั้น 3  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลปรากฏว่า ทีมบุคลากรคณะคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (Guardian) ด้าน Innovation โดยรับมอบรางวัล
จาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในชื่อผลงาน “DT Wealth Asset Management เป็นแอพพลิเคชันสำหรับการจัดการครุภัณฑ์ให้ง่ายขึ้นภายในแอพเดียว” โดยประกอบด้วยฟังก์ชันการบันทึกบำรุงรักษา การแจ้งซ่อม และการตรวจเช็คครุภัณฑ์ประจำปีผ่านการสแกน QR code และสามารถสร้างรายงานผ่าน Power BI อีกด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมบุคลากรที่คว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะในครั้งนี้

 

Scroll to Top