คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ลงพื้นที่รับฟังการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ

        วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย คุณสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้ลงพื้นที่รับฟังการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสนามของบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จำกัด (มหาชน) CNT คณะแพทยศาสตร์ ประสานการดำเนินกิจกรรมโดยกองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมงานประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆจากคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และ นักวิชาการผู้เกี่ยวข้อง

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รายงานถึงหลักการ ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์)ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการที่มารับฟัง
        คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของประเด็น”หลักธรรมมาภิบาลที่ดำเนินการ”ว่า โครงการฯ นี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมด 11 ด้าน โดยตรงกับนโยบายข้อที่ 5 นโยบายด้านการยกระดับบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ที่รัฐบาลจะวางรากฐานการพัฒนา และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่การบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยได้ใช้หลักธรรมมาภิบาลที่ดีประกอบด้วย (1) หลักความเสมอภาค (Equity) (2) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) (3) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) (4)หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในด้านต่าง ๆ คือความพร้อมของสถานที่ ความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านงบประมาณ (5) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) (6) เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) (7) หลักนิติธรรม (Rule of Law) และ (8) การกระจายอำนาจ(Decentralization)ที่มีการดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน ทั้งภาคองค์กรและเอกชน มีแนวทางการติดตาม รายงานผล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการผ่านคณะกรรมการที่สำคัญคือ คณะกรรมการประสานงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ (medical hub) คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีการประชุมหลักเป็นทางการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรวบรวมเป็นรายงาน จัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อเนื่องตามกำหนดเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

คุณสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี

        คุณสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธากรรมการคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี กล่าวตอนหนึ่งว่าการนำคณะกรรมการมาพบปะครั้งนี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการได้บรรลุตามเป้าหมายตลอดจนการรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เราจะสามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ นอกจากนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเราได้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆที่ได้นำเสนอเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างดี โดยหวังว่าจะได้มีการพบปะอย่างต่อเนื่องไปซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่ายในการดำเนินการครั้งนี้
         กรรมการคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด รวมถึงแนวทางการผลิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญสามารถตอบสนองต่อการให้บริการชั้นเลิศ การแสดงออกให้เห็นถึงความตั้งใจของโครงการที่จะสนับสนุนแนวนโยบายของภาครัฐเช่นเรื่องพลังงาน เรื่องการจัดการรีไซเคิล การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

ข่าว / ภาพ อุดมชัย สุพรรณวงศ์

Scroll to Top