คณะทันตแพทย์ ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.

284

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายวิชาญ ธรรมวิรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ นำทีมหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านโปรแกรมการจัดเก็บภาระงานและคำสั่ง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีพร้อมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บภาระงานและคำสั่งให้มีประสิทธิภาพ เข้าสู่นโยบายด้าน Digital Transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต