การช่วยเหลือทุนการศึกษาโดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได สำหรับภาคการศึกษา 2/2564

รายละเอียดการช่วยเหลือทุนการศึกษาโดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได สำหรับภาคการศึกษา 2/2564
[ สามารถยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ได้ที่ https://relief-fund.kku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ]
สำหรับเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาโดยคิดเป็นร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบขั้นบันได รอบนี้
• นักศึกษา กยศ./กรอ. มีสิทธิ์
• บุตรข้าราชการ มีสิทธิ์
• นักศึกษาทุกระดับ มีสิทธิ์
มีสิทธิ์ทุกคน ยกเว้น คนที่ได้รับทุนของส่วนงานภายใน มข. #เต็มจำนวนของค่าธรรมเนียมการศึกษา จะไม่ได้รับสิทธิ์ครับ
ส่วนนักศึกษาที่ผ่อนผัน/ผัดผ่อนก็มีสิทธิ์ยื่น โดยจะได้เงินเมื่อชำระครบตามจำนวนแล้ว
และมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ประจำภาคการศึกษา 2/2564 มีดังนี้

Scroll to Top