มข.ทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน “วันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ชมรมสมาธิและศีลธรรม ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 58 ปี ประจำปี 2565 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมภริยา ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธี ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 58 ปี ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักนักศึกษาผู้ล่วงลับ อีกทั้งรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาผู้ล่วงลับ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 10 รูป ดังนี้

  1. หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
  2. หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
  3. หลวงพ่อคำสด อรุโณ วัดป่าบ้านเพิ่ม อ.นายูง จ.อุดรธานี
  4. หลวงพ่อสามดง จันทโชโต วัดอรัญพรหมมาราม อ.ปะทาย จ.นครราชสีมา
  5. หลวงพ่อบุญจันทร์ กตปุญโญ วัดป่ากุดฉิม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
  6. พระอาจาร์สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
  7. พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโณ วัดป่ากิตติญาณุสรณ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
  8. หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
  9. พระอาจารย์มนูญชัย มนูญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา อ.กันทรวิขัย จ.มหาสารคาม
  10. พระอาจารย์สาคร อริโย วัดป่าภูเม็งทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานได้มีมติให้งดจัดพิธีตักบาตรบริเวณสนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และตลอดการประกอบพิธีมีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เข้าร่วมในพิธีจมีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างประกอบพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีต้องได้รับการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งมีการจำกัดผู้เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดด้านสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวเข้าสู่ปีที่ 58 โดยมีการขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านจากยุคที่ 1 : ยุคแห่งการก่อตั้งและขยายตัวของมหาวิทยาลัย สู่ยุคที่ 2 : ยุคแห่งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ และปัจจุบันเข้าสู่ยุคที่ 3 : มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบไปทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเจริญเติบโต หน่วยงานมีขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น “อุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion)” มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ อาทิ โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่กระจายไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นเป็นลำดับ รวมถึงพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม (Lifelong Learning Center) สร้างพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย (Sport Park) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้ การเก็บรักษาพื้นที่ป่าดั้งเดิมและพื้นที่ศึกษานกธรรมชาตินานาชนิด การปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่งความรู้ทางการเกษตรครบวงจร (Agro Park) และอุทยานศิลปวัฒนธรรม (Culture Park) เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ QS Ranking , Times Higher Education และระบบอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมินจาก THE (Times Higher Education) ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศไทยด้าน Social Impact เป็นอันดับ 15-40 ของเอเชีย และอันดับที่ 101-200 ของโลก รวมถึงการประเมินจากหลายระบบทั้งการประเมินภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) รวมทั้งการประเมินจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมให้ได้รับรางวัล TQC (Thailand Quality Class) นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในระดับมหาวิทยาลัย โดยจากผลการจัดอันดับล่าสุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศ โดยการจัดอันดับของ ISC World University Ranking 2021

KKU’s merit making on the 58th anniversary of the university foundation

https://www.kku.ac.th/12532

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Scroll to Top