มข. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 มุ่งปรับการจัดการศึกษา ลดความเครียด เพิ่มสุขการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2565 เวลา 9.00 -12.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565   โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร และผ่านระบบประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Video Conference )

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสรุปประเด็นสำคัญในที่ประชุมวันนี้ว่า การประชุมคณะกรรมการมหาลัยในครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญและเป็นหัวใจของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี 2565 ซึ่งเป็นร่างที่จะปรับปรุงระเบียบจากปี 2562 และจะให้มีผลใช้หลังจากสภามหาวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งร่างระเบียบนี้จะเป็นร่างระเบียบปริญญาตรีเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา จากการศึกษาแบบเน้นการสอน มาเป็นเน้นการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนจาก Teaching เป็น Learning ซึ่งมีหัวข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายเรื่องด้วยกัน

“การประชุมในวันนี้มีการนิยามการเรียนการสอนและการสอบใหม่ เช่น ในด้านการสอน จะมีการแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งในภาคทฤษฎีก็สามารถจัดการสอนได้หลายรูปแบบ เช่น Flipped Classroom หรือการจัดการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งไม่เน้นการบรรยาย เพราะการบรรยายนั้นถือเป็น Old Paradigm (ระเบียบเก่า) ที่เป็น Teaching paradigm  และในส่วนการวัดประเมินผลก็เช่นเดียวกัน ในระเบียบเก่าการวัดประเมินผล เป็นการประเมินในแง่ของการสอบเพียงอย่างเดียว แต่ในระเบียบใหม่ การวัดประเมินผลทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) การประเมินในสถานการณ์จริง หรือ Authentic Assessment ซึ่งการสอบนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวัดประเมินผล

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ จากรูปแบบเดิม Assessment of Learning ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น Assessment for Learning และจะกำหนดให้มีการวัดประเมินผลเพื่อสะท้อนผลกลับให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ที่เรียกว่า Formative evaluation ฉะนั้นการประเมินผลจะมีทั้งรูปแบบ formative assessment และ Summative assessment

อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับนักศึกษา คือ ในเรื่องการเรียนซ้ำรายวิชาของนักศึกษา ในระเบียบก่อนหน้านี้จะต้องมีการนำเกรดในทุกรายวิชา ทั้งรายวิชาที่มีเกรดในเกณฑ์ที่ดีและไม่ดีมาเฉลี่ยทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะใช้หลัก Competency-Based หรือ การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การประเมินผลจะนำเฉพาะวิชาที่ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้นมาคิดค่าเฉลี่ย

และในเรื่องของการถอนรายวิชา ในระเบียบเดิมหากเป็นการถอนรายวิชาในขณะที่ได้ทำการเรียนการสอนเกินครึ่งภาคการศึกษาไปแล้วนั้น นักศึกษาจะติด F แต่ระเบียบใหม่จะอนุญาตให้สามารถถอนรายวิชาจนถึง 1 อาทิตย์ก่อนสอบ ซึ่งเป็นการลดความเครียดของนักศึกษาที่ไม่มีความพร้อม ที่ประเมินแล้วว่าตนเองอาจจะสอบไม่ผ่านวิชาที่ลงทะเบียน  ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักศึกษา

เพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่า การร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์กับนักศึกษา เป็นการเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจาก Teaching เป็น Learning paradigm และคาดว่าจะสามารถลดความเครียดของนักศึกษา ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

ในประเด็นถัดมา วันนี้มีการเห็นชอบการเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะใหญ่ของมหาวิทยาลัย ประเด็นหลัก มีการอนุมัติให้มีการตั้งหน่วยงานขึ้น คือ ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ เปรียบเสมือนอีกโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเดิมมีเพียงศูนย์วิจัยสิริกิติ์ กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นอกจากนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานย่อย เป็นระดับงาน ซึ่งจะทำให้โครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปตามข้อบังคับที่ได้มีขึ้นก่อนหน้าแล้ว

และประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น การเปลี่ยนชื่อสาขาของคณะเกษตรศาสตร์ และเรื่องการตั้งงบประมาณกลางปีของเงินรายได้ปี 2564

ข่าว /ภาพ นางสาวมัลลิกา นาคเล็ก นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รวิพร สายแสนทอง

Scroll to Top