รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จับมือนักศึกษา นำ Project “AI ตรวจจับบุคคลอำพรางอาวุธปืนจากกล้องวงจรปิด” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2565 จาก วช.

อาจารย์ ดร.ธนพงศ์ อินทระ อ.ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าคณะวิจัย พร้อมนักศึกษาผู้ร่วมทีมวิจัย  คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2565 จาก วช.  จากผลงาน “ระบบตรวจจับบุคคลอำพรางอาวุธปืนผ่านการวิเคราะห์ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิด”

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

….. จากการที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้พิจารณามอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ให้แก่ อาจารย์ดร.ธนพงศ์ อินทระ อ.ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าคณะวิจัยและทีมนักวิจัย จากผลงาน “ระบบตรวจจับบุคคลอำพรางอาวุธปืนผ่านการวิเคราะห์ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิด” ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมในการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์การก่ออาชญากรรม ซึ่งในปัจจุบันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่ประสบปัญหาบ่อยครั้ง เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านทอง และธนาคาร แม้ว่าในปัจจุบันกล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV เป็นที่นิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่อเฝ้าระวังและติดตามดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้น แต่ไม่สามารถแจ้งเตือนหรือตรวจจับได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ คือเหตุการณ์อะไร ทำให้กล้อง CCTV ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเท่านั้น

อาจารย์ดร.ธนพงศ์ อินทระ อ.ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าคณะวิจัย
อาจารย์ดร.ธนพงศ์ อินทระ อ.ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าคณะวิจัย

…..อาจารย์ดร.ธนพงศ์ อินทระ อ.ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าคณะวิจัย กล่าวถึงการทำ Project ชิ้นนี้ว่า เป็นผลงานที่เริ่มจาก Senior Project ในหลักสูตรสารสนเทศสถิติ ที่ร่วมทำกับนักศึกษาในปี 2563 นางสาวยุภาภรณ์ วันนา และนางสาวพิมลพรรณ ชาชมพร (ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้ง 2 คน) ซึ่ง project ดังกล่าวได้รับรางวัล รองชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020) และได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล Prime Minister Award ประเภท A Digital Youth of  The Year 2020 ไปแล้ว จากนั้นผลงานนี้ได้รับการต่อยอดเป็น Startup โดยได้รับการสนับสนุนจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการได้รับเงินทุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fund และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ Business Brotherhood และผลงานแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีส่วนให้การสนับสนุน

อาจารย์ดร.ธนพงศ์ อินทระ อ.ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าคณะวิจัยและทีมวิจัย
อาจารย์ดร.ธนพงศ์ อินทระ อ.ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าคณะวิจัยและทีมวิจัย

…..อาจารย์ ดร.ธนพงศ์ อินทระ หัวหน้าคณะวิจัย ยังได้กล่าวถึงผลงาน “ระบบตรวจจับบุคคลอำพรางอาวุธปืนผ่านการวิเคราะห์ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิด” ต่อไปว่า จากเหตุการณ์การก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุให้ห้างสรรพสินค้า ร้านทอง และธนาคาร ต้องมีการทำประกันภัยอาชญากรรมเพื่อที่จะได้รับการชดเชยหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการชดเชยต่าง ๆ นั้น ไม่อาจชดเชยชีวิตที่อาจมีการสูญเสียไปได้ ทางคณะผู้วิจัยจึงพัฒนา ระบบสำหรับตรวจจับบุคคลที่มีความเสี่ยงในการอำพรางอาวุธปืนโดยการวิเคราะห์วิดีโอจากกล้อง CCTV แบบ Realtime ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) แบบการประมวลผลเชิงลึก (Deep Learning)  โดย AI จะตรวจจับสิ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งจะระบุทั้งบุคคลที่มีพฤติกรรมปกติ และที่แสดงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงในการอำพรางอาวุธปืน โดยการระบุว่าเป็นบุคคลกลุ่มใดจะใช้การประมวลผลเชิงลึก ในการแบ่งแยกบุคคลที่แสดงพฤติกรรมที่ต่างกัน และแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่ระบุให้ได้รับข้อความแจ้งเตือน เพื่อดำเนินการป้องกันหรือระงับเหตุต่อไป ปัจจุบันระบบดังกล่าว อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อนำไปใช้จริง ซึ่งจะช่วยให้ลดการเกิดความเสียหายทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน ลดระดับการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงให้เล็กลง และเกิดการต่อยอดทางธุรกิจที่มาจากงานวิจัยต่อไป

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

…..สำหรับระบบตรวจจับบุคคลที่อำพรางอาวุธปืนผ่านกล้องวงจรปิด ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2565 จาก วช. โดยพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จะจัดขึ้นในงานวันนักประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการส่วนรวม โดยนอกจากได้รับรางวัลจากผลงานดังกล่าวจาก วช. แล้วในงานวันนักประดิษฐ์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 นี้แล้ว  อาจราย์ดร.ธนพงศ์ อินทระ ยังได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 – 2565 จากผลงาน เว็บแอปพลิเคชันสําหรับการสร้างแบบจําลอง 3 มิติของฟันเทียมเพื่อการฝึกทักษะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์โดยใช้เทคนิคโฟโต้แกรมเมททรี และ ผลงาน VideoQR: การซ่อนข้อมูลลงบนวิดีโอและการเรียกข้อมูลคืนผ่านการบันทึกวิดีโอซ้ำด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ อีกด้วย

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ข้อมูล / ภาพ : อาจารย์ดร.ธนพงศ์ อินทระ อ.ประจำสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวบรวม ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

Lecturer of Faculty of Sciences and students wins the 2022 National Research Award from the “AI detection of gun-concealing person”

https://www.kku.ac.th/12528

Scroll to Top