กองสื่อสารองค์กร มข. จัดอบรมบุคลากร มุ่งพัฒนา Content เพื่อการสื่อสารองค์กรที่เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อ “การสร้าง Content ในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรที่เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย และเทรนการสื่อสารองค์กรในอนาคต” ผ่านระบบ Zoom Meeting Conference โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลรวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาการตลาด บริษัท dots Consultancy เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากร กองสื่อสารองค์กร กว่า 27 คน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อ “การสร้าง Content ในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรที่เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย และเทรนการสื่อสารองค์กรในอนาคต” ได้รับเกียรติ จากอาจารย์ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลรวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาการตลาด บริษัท dots Consultancy เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว่า “กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี กำกับดูแลโดยฝ่ายกิจการพิเศษ  เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องการสื่อสารองค์กรและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่บุคลากรขับเคลื่อนงานจะได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานด้านการผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ออกไปสู่ประชาคมและสังคม ซึ่งหัวข้อที่วิทยากรได้กล่าวในวันนี้ จะต้องนำมาปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้ภาพอนาคตที่กองสื่อสารองค์กร ได้วางแผนกลยุทธ์ไว้ บรรลุเป้าหมาย”

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 กองสื่อสารองค์กร ได้วางเป้าหมายการปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้ “การสื่อสารเข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” มากยิ่งขึ้น โดยมีแผนจัดการการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน คือ

  1. การสื่อสารองค์กรเชิงรุก
  2. การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและการเชื่อมความสัมพันธ์
  3. การสื่อสารการนำความรู้สู่สังคมและชุมชนเพื่อความยั่งยืน
  4. การพัฒนาการบริหารจัดการสู่รูปแบบองค์กรสมัยใหม่

“ขอขอบคุณอาจารย์ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ที่ได้มาให้ความรู้กับกองสื่อสารองค์กร ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรกองสื่อสารองค์กร จะได้รับความรู้ การสร้าง Content ในการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรที่เข้าถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย และ พัฒนาการสื่อสารองค์กรในอนาคต ต่อไป”

โดยประเด็นสำคัญตอนหนึ่งที่ อาจารย์ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลรวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาการตลาด บริษัท dots Consultancy ได้กล่าวถึง คือ “เทรนด์การสื่อสารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งสำคัญ คือ เราจะต้องรู้ว่าเราจะเล่าอะไร และ เราต้องหาวิธีกระจายเนื้อหาสารนั้นไปตามสื่อต่าง ๆ ช่องทางต่าง ๆ อาทิ ทีวี เว็บไซต์ facebook twitter LINE ซึ่ง ไม่มีคำตอบตายตัว  ยกตัวอย่างเช่น วัยรุ่นใช้ TikTok หรือ twitter ผู้ใหญ่ก็เล่น TikTok ได้ เพียงแต่เด็กวัยรุ่นดู YouTube กับผู้ใหญ่ดู YouTube ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมีความหลากหลายในประเด็นนี้อยู่

ฉะนั้นหน้าที่ของคนทำงานสื่อสาร คือ การเข้าใจคนดู หรือ audience เราต้องเอาคนดูเป็นตัวตั้ง และ แปลความเข้าใจนั้นว่าเราจะใช้สื่อช่องทางไหนบ้าง เช่น หากเราจะสื่อสารกับคนในพื้นที่จะใช้หนังสือพิมพ์ หรือ ทีวีก็ได้ แต่ถ้าหากจะสื่อสารกับวัยรุ่นมันก็จะต้องใช้สื่อดิจิตอลมากขึ้นเป็นธรรมดา ในการทำงานนั้น ประชาสัมพันธ์ ต้องสื่อสาร เนื้อหาสาร หรือ คุยกับคนหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น baby boomer gen x  gen y  gen z  gen alpha ฉะนั้นเมื่อเราสื่อสารกับคนแต่ละกลุ่ม เราจะต้องสื่อสาร ด้วย content ที่ใช่ คนที่ใช่เวลาที่ใช่ ช่องทางที่ใช่ และ รูปแบบที่ใช่ แปลว่า ถ้าคุณคุยกับผู้ใหญ่ คุณจะคุยกับพวกเขาโดยใช้สื่อแบบหนึ่ง ในเวลาอีกแบบหนึ่ง ในรูปแบบอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าหากคุณคุยกับเด็กนักศึกษา คุณจะคุยผ่านช่องทางอีกแบบนึง

สิ่งที่อยากจะให้จำได้จากคลาสนี้ คือ เมื่อเราทำการสื่อสาร เราต้องถามตนเอง หรือ คิดว่าการสื่อสารประเด็นนี้ เราต้องการให้เกิดอะไรขึ้น  ต่อจากนั้นคิดวิเคราะห์ต่อว่าเราต้องการให้ผู้รับสารเชื่อว่าอะไร  และ การที่จะให้เขาเชื่อแบบนี้เขาจะต้องรู้ หรือ ได้รับข้อมูลอะไรมา  และ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ คือ ต้องพยายามเล่าเรื่องหรือนำเสนอในสิ่งที่คนฟังเห็นว่ามีคุณค่า และ ขณะเดียวกันต้องเป็นเรื่องที่สนับสนุนเป้าหมายของเรา หรือ องค์กรด้วยเช่นเดียวกัน ”

ทั้งนี้ภายในการจัดโครงการ ได้มีการร่วม Workshop และตอบคำถามในเรื่อง Content กับการโน้มน้าวใจ และหลังจากการจัดโครงการ ได้มีการกล่าวขอบคุณและปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการพิศษ  พร้อมทั้งกล่าวให้บุคลากรกองสื่อสารองค์กรที่ได้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร นำความรู้ไปพัฒนาและปรับกระบวนการทำงานให้เข้าถึงและบรรลุตรงตามเป้าหมายต่อไปในอนาคต

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง /นางสาว ชัชฎาภรณ์ เชิญชัย นักศึกษาฝึกฝนประสบการณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ :ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

Scroll to Top