วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นด้าน Digital Governance

🛑 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นด้าน Digital Governance
MPA & Non-Degree | หลักสูตรที่ใคร ๆ ก็เรียนได้
🛑 หลักสูตรตอบโจทย์สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ด้วย 2 รูปแบบการศึกษา ดังนี้
1. #หลักสูตรปริญญา (MPA-Degree Program) เรียนต่อเนื่องตามชุดวิชา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้คุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration (MPA)
2. #หลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Non-Degree) #หลักสูตรเด่น เน้นตอบโจทย์ผู้เรียนที่มุ่งเอาความรู้และประสบการณ์เฉพาะชุดวิชาและสะสมหน่วยกิต มุ่งสู่ MPA-Degree Program เก็บสะสมได้ตลอดชีวิต จบแต่ละชุดวิชาจะได้ Certificate รับรองของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
————————–
🛑  เรียนเป็นชุดวิชา | เรียนเสาร์-อาทิตย์ | สะสมหน่วยกิตได้
————————–
🛑 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565
————————–
🛑 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 043-203124
———————————————
We Groom Future Public Service Leaders!
———————————————

COLA และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หารือการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง อปท.และยกระดับระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้นโยบายถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ.

Scroll to Top