คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาคอร์สการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาคอร์สการศึกษาตลอดชีวิต นำโดย ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  โดยมีวิทยากรสองท่าน คือ ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และ รศ.ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย ประธานหลักสูตร BiS โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ iSchool KKU ในวันที่ 13  มกราคม 2564 เวลา 8.30-16.00 น.   ณ ห้อง 8104 ชั้น 1 อาคาร SC.08 เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนให้สอดคล้องกับการวางแผนของคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565 ที่ต้องการขยายฐานผู้เรียนให้มากขึ้น ผ่านการเปิดคอร์สการศึกษาตลอดชีวิตแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรอย่างน้อย 20 คอร์ส และรายวิชาการศึกษาตลอดชีวิตแบบสะสมหน่วยกิตได้ (credit bank)

ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

ผศ.ดร. อนุชา กล่าวเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนของโลก (Mega Trends) ส่งผลต่อภาคธุรกิจ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตประจำวันมีการเปลี่ยนแปลงไป เกิดอาชีพใหม่ – อาชีพในอนาคต ดังนั้นการเรียนรู้ในระบบของมนุษย์จึงถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย โดยช่วงวัยไม่สามารถเป็นข้อจำกัดของการเรียนรู้ได้ ผู้คนจะยังคงต้องศึกษา พัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดเวลาเสมอ นอกจากนี้พบว่า เกิดปัญหาวิกฤติอุดมศึกษาที่มีจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีลดลง สิ่งเหล่านี้ทำให้ภาคการศึกษาและมหาวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับตัวจากเดิม โดยการออกแบบหลักสูตรการเรียนให้เข้ากับความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนและสามารถศึกษาตลอดชีวิตได้ (Lifelong Learning) โดยพิจารณาจากการเรียนรู้ 4 เสาหลัก ได้แก่ Learning to know / Learning to do / Learning to live together / Learning to be โดยอาศัยสิ่งสำคัญ คือ Learning & Innovation Skills – 4Cs ได้แก่ Critical Thinking / Communication / Collaboration / Creativity เพื่อให้ผู้เรียนไม่เพียงแค่เรียนเนื้อหาตามหลักสูตร แต่ยังสามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ร่วมด้วย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ Re-learn / Re-skill / Up-skill / Multi-skill ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยการออกแบบการเรียนการสอนนี้มุ่งเน้นไปที่การให้ผู้เรียนเกิด Self-Directed Learning และสามารถลงทะเบียนสะสมเทียบโอนได้ เมื่อสะสมจนครบเกณฑ์ที่กำหนดของ Module / Course / Training จะสามารถรับ Transcripts / Certificate / Diploma / Degree  ในอนาคตต่อไปได้

รศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ประธานหลักสูตร BiS โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ iSchool KKU

จากนั้น รศ.ดร. วิศปัตย์ ได้กล่าวต่อเกี่ยวกับหัวข้อ “Creative Brief/Learning Strategy” และทำกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบในการออกแบบเค้าโครงร่างหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว จาก  ผศ.ดร. วีระชัย สาระคร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Sciences steps ahead towards excellence through a life-long learning program development and design

https://www.kku.ac.th/12498

Scroll to Top