สำนักหอสมุด มข. ผงาดบนเวทีระดับชาติ มุ่งพัฒนาตามพันธกิจหลักในการเป็น Learning Center for ALL

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับชมเชย  ผลงาน KKUL Learning Programs โปรแกรมการเรียนรู้ของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย นางยุภาพร ทองน้อย และคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับรางวัลระดับชมเชย ในประเภทบรรยาย กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM: Organizational Management) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 The 12th PULINET Online National Conference – PULINET 2022 “New Generation Libraries: Toward House of Access” ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565 โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ  ในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ มีผลงานส่งเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 79 ผลงาน

ในปีนี้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 2 ผลงาน
1. นางยุภาพร ทองน้อย และคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอผลงาน KKUL Learning Programs โปรแกรมการเรียนรู้ของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในประเภทบรรยาย กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM: Organizational Management) อ่านผลงานฉบับเต็มได้ที่ http://pulinet2022.pulinet.org/…/2021…/pulinet27-OM1.pdf
2. นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล และนายธีรยุทธ บาลชน นำเสนอผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคาน์ ด้วยทฤษฎี 5W1H ใน ประเภทบรรยาย กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services) อ่านผลงานฉบับเต็มได้ที่ http://pulinet2022.pulinet.org/…/202…/pulinet1210-IS.pdf
นอกจากนี้ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ประเภทบรรยาย กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM: Organizational Management) ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 เมื่อวันพฤหัสที่ 6 ม.ค.65 เวลา 10.30-12.00 น.
ภาพ/ข่าว : อัคริมา สุ่มมาตย์

KKU Library stands out at a National stage, with the key mission of being the Learning Center for ALL

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top