สรุปข่าวเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564

ตลอดปีพุทธศักราช 2564 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก” ภายใต้การบริหารงานยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ  ด้านประชาคม  หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People)  ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) ด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่

ในฐานะองค์กรด้านการศึกษามหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมโครงการต่าง ๆ มากมายที่หล่อหลอมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม และ ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปช่วยเหลือพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ซึ่งตลอดปี  2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำกิจรรม และ เผยแพร่เนื้อหาข่าวออกไปเป็นจำนวนมาก  หลายโครงการ ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกเป็นวงกว้าง มีกระบวนการ มีองค์ความรู้เป็นประโยชน์ต่อผู้คน และ มีสื่อมวลชนคัดเลือกเนื้อหาจากหน้าเว็บไซต์ไปสื่อสารเผยแพร่ต่ออย่างกว้างขวาง  จากข้างต้นสามารถสรุปประเด็นข่าวเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้าน people เป็นการเผยแพร่ข่าวที่มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านประชาคม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates) การส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy and Skills) การพัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development) มีข่าวเด่น อาทิ

เปิดใจ 3 บัณฑิตป้ายแดง พิการกายแต่หัวใจแกร่ง แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://th.kku.ac.th/85594/

มข.เล็งเปิดหลักสูตรใหม่ High Speed Train หวังสร้างบัณฑิตศักยภาพสูงรองรับตลาดรถไฟความเร็วสูง

https://th.kku.ac.th/46596/

12 นักศึกษาแพทย์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัลวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ จาก SIMPIC 2021

https://th.kku.ac.th/57353/

เปิดแล้ว Art Lane มข. ครั้งที่ 18 ! นศ. งัดไอเดีย เปิดร้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพียบ !

https://th.kku.ac.th/59702/

“อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ จาก มข. คว้ารางวัล “เหรียญเงิน” ระดับนานาชาติ ณ สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์

https://th.kku.ac.th/21961/

เครื่องกักละออง Dental Chamber เครื่องมือใหม่ในทางการแพทย์ สำหรับทันตกรรม ใช้กักเก็บละอองฝอยเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศ ลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19

https://th.kku.ac.th/67118/

แพทย์ มข. ฟันธง! ผู้รับซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ควรบูสต์เข็ม 3 ชี้ ไวรัสเวคเตอร์ หรือ mRNA เพื่อป้องกันการระบาดวิกฤติ โควิด -19

https://th.kku.ac.th/72246/

KKBS เปิดตัว KKBSX Platform สู่การเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เปิดพื้นที่แหล่งความรู้ศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

https://th.kku.ac.th/75454/

นศ.มข. สุดเจ๋ง ชนะเลิศประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นมิตรต่อคนทั้งมวล

https://th.kku.ac.th/79953/

ครั้งแรกในไทย! หมอ มข.ผ่าตัดจี้เส้นเลือดสายสะดือของทารกที่ผิดปกติ ช่วยชีวิตเด็กได้สำเร็จ

https://th.kku.ac.th/81141/

ม.ขอนแก่น จับมือ กฟผ. เผยนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยสิ่งแวดล้อม ปี 65

https://th.kku.ac.th/83517/

  

ยุทธศาสตร์ ด้าน Ecological เป็นการเผยแพร่ข่าวที่มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนถึง การพัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places) การดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” มุ่งพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization) และ ความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class) มีข่าวเด่น อาทิ

ผลงานเยี่ยม ! มข.ครอง อันดับ 1 SDGs 4 Quality Education 3 ปี ซ้อน จากTHE Impact Rankings 2021

https://th.kku.ac.th/62208/

ปรบมือต่อเนื่อง !  มข. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทย จาก QS World University Rankings 2022 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก

https://th.kku.ac.th/66020/

เปิดแล้ว แปลงดอกมากาเร็ต มข.โครงการ KKU Smart Flower Farm งามสะพรั่งชูช่อรอคุณมาเช็คอิน!

https://th.kku.ac.th/52900/

สำนักหอสมุด มข. จัด 3 หุ่นยนต์ Temi พร้อมเสริมฟังค์ชั่นใหม่ ช่วยลดความเสี่ยงโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์(มีคลิป)

https://th.kku.ac.th/61891/

ม.ขอนแก่น ชู ‘แผนที่ไทม์ไลน์ระบุตำแหน่งผู้ป่วยโควิด’ ช่วยทีมแพทย์เชื่อมโยงเคส พร้อมขยายต่อทั่วประเทศ

https://th.kku.ac.th/62614/

มข.เปิดตัว ระบบ Home Isolation มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังปูทาง รพ.ทั่วประเทศนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน ผ่าวิกฤติยอดนิวไฮ covid-19

https://th.kku.ac.th/71567/

กรมการแพทย์ จับมือ มข. MOU พัฒนาระบบการออกเอกสารรับรองทางการแพทย์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

https://th.kku.ac.th/72965/

เปิดเส้นทางความสำเร็จ ! Science Park มข. พาผลงาน “Maker Greenovation Platform” ตระหง่านคว้าชัย 1 ใน 10 ผลงานที่ดีที่สุดของโลก ปี 2020 จากเวที อุทยานวิทยาศาสตร์โลก IASP

https://th.kku.ac.th/46137/

ม.ขอนแก่น สุดล้ำ ยกระดับการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยี Metaverse

https://th.kku.ac.th/81482/

 

ด้าน Spiritual เป็นการเผยแพร่ข่าวที่มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สะท้อนถึง การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ  การทำโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันในลุ่มน้ำโขง และ การ ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion)  มีข่าวเด่น อาทิ

มข.คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น จากเวที “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021”

https://th.kku.ac.th/84797/

มข.เดินหน้า U2T ตอบนโยบายรัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวอีสาน

https://th.kku.ac.th/55933/

เจาะความสำเร็จ 2 โครงการจาก U2T มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คว้าชัย U2T Hackathon 2021 สะท้อนภาพชัดจุดแข็ง มข.กับการทำงานเพื่อชุมชน

https://th.kku.ac.th/70665/

มข. ผนึก 2 เอกชนยักษ์ ชูกัญชง สู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ช่วยเกษตรกร หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

https://th.kku.ac.th/71158/

มข.จับมือ วช. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับ 100,000 ชุด ให้ สธ. คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ สะดวก ง่ายชาวบ้านตรวจได้เอง

https://th.kku.ac.th/73584/

มข.ระดมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

https://th.kku.ac.th/78778/

ประทีปโคมไฟ บุญสมมาบูชาน้ำ สปิริตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://th.kku.ac.th/81688/

มข.ปลูก “กัญชงลงแปลง” หวังวิจัย ประเมิน พัฒนาสายพันธุ์เพื่อการแพทย์ และอุตสาหกรรม

https://th.kku.ac.th/45509/

 

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Top news of Khon Kaen University in 2021

https://www.kku.ac.th/12427

 

 

 

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top