มข.ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา ร่วมนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เขต 1-5 และศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) ทั้งด้านการบริหารจัดการโรงเรียนที่ครอบคลุม และการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียนในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนการทำงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เกิดการทำงานร่วมกันและมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning พัฒนานวัตกรรมการขยายผลการพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC- Area-based collaborative research for development) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัด โดยจะเข้าร่วมการนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กล่าวรายงาน

จากนั้นเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้ลงนามฝ่ายสถาบันฯ และ นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้แทนผู้ลงนามฝ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผู้ลงนามฝ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผู้แทนผู้ลงนามฝ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผู้ลงนามฝ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผู้แทนผู้ลงนามฝ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และ ดร.อภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนผู้ลงนามฝ่ายศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายละ 2 คนร่วมลงนามเป็นพยาน และผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาสถาบันฯ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันฯ คณาจารย์/บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการ และครูโรงเรียนในโครงการของสถาบันฯ กว่า 200 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้

ซึ่งการทำความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างมากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ร่วมส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแนวใหม่ (Academic Service Transformation) การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับหน่วยงานทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่ รวมทั้งเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับภาครัฐทางด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่นต่อไป

 

ข่าว พีรณัฐ เอี่ยมทอง

ภาพ ชิติพัทธ์ ประเสิร์ฐสังข์

 

Scroll to Top