อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. จัด NESP Showcase 2021 “ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

________วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานในโครงการ NESP Showcase 2021 ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) โดยได้รับเกียรติจาก นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงานต่อประธานพิธี ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 สถาบัน วิทยากร ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ภายใต้มาตรการการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

________รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน “NESP Showcase 2021” ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ด้วยตลอดระยะเวลา 57 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการถ่ายทอดและเชื่อมโยงองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน ตามปรัชญา ‘มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม’ โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไกการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย และความร่วมมือของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย อันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกระดับ อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้สามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

ดร.อภิรชัย  วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

________ด้าน ดร.อภิรชัย  วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวทน. 2 โครงการใหญ่ 7 แผนงานหลัก คือ โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 4 แผนงาน และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม 3 แผนงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อกระจายโอกาสและการพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการและประชาชนในทุกพื้นที่ ผลลัพธ์ที่ได้จากกลไกการพัฒนากำลังคน คือ เกิดนักธุรกิจนวัตกรรมจำนวน 171 คน, นวัตกร 78 คน, และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 293 คน ผลลัพธ์ที่ได้จากกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ คือ เกิดธุรกิจนวัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 71 ราย ยกระดับเทคโนโลยีชุมชน/อุตสาหกรรมจำนวน 172 ราย ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดจากกลไกการพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่าย คือ เกิดแผนนโยบายการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ สนุก สบายดี จำนวนทั้งสิ้น 36 แผนนโยบาย ซึ่งความสำเร็จของโครงการได้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย”

นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

________นางวนิดา   บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน ว่า “สภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบกับประเทศในทุกด้าน อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีบทบาทในการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจในทุกระดับ โดยการนำองค์ความรู้และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อยอดไปสู่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึงบนฐานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนต่อไป”

________งาน “NESP Showcase 2021” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ในรูปแบบ Online Live Streaming ผ่านหน้าเพจ KKUSP และ รูปแบบ Onsite ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนา การบรรยายจากนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน กับ NESP New platform, อัพเกรดอาหารธรรมดาสู่นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต, ยกระดับงานวิจัย ทำอย่างไรให้สุดปัง, การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์, สร้างมูลค่าด้านการเกษตร สู่จุดเปลี่ยนคุณภาพชีวิตในอนาคต, “Get Set Grow” จาก startup สู่นักธุรกิจหลักล้าน, เคล็ดลับความสำเร็จจากอายุน้อยสู่ร้อยล้าน และมีการออกบูทแนะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Startup ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 15 บูท รวมทั้งมีกิจกรรมลุ้นของรางวัลแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้งสองรูปแบบ ตลอดการจัดงานกิจกรรมทั้งสองวัน

ข่าว   :   ยุธิดา  โฉสูงเนิน นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ  :   ยุธิดา  โฉสูงเนิน  /  วัชรา   น้อยชมภู

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top