คณะทันตแพทย์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิทัล

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร จับมือ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมบรรยายเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิทัล” ณ ห้องประชุมอิศระ ยุกตะนันทน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และในการอบรมครั้งนี้ได้ได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายบริพัตร ทาสี บุคลากรจากกองสื่อสารองค์กร พร้อมกับ นายปรีดี ศรีตระกูล จากกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยในช่วงแรกวิทยากรทั้งสองคน ได้ตรวจเช็คกล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์ และสอนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และทเคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

ต่อด้วยการบรรยายเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิทัล จากนั้นได้เดินทางไปยังร้าน Dino dent Shop บริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ในมุมต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.”

ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ผ่านช่องทางสื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ โดยในปัจจุบันมีการนำภาพมาใช้เพื่อสื่อความหมายมากขึ้น และภาพดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะความสามารถในการถ่ายภาพออกมาได้อย่างสวยงาม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล จึงได้จัดการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพครั้งนี้ขึ้น

ข่าว: นายพัฒฤทธิ์ แก่นจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร
ภาพ: บริพัตร ทาสี และ ปรีดี ศรีตระกูล

คณะทันตแพทย์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิทัล
Scroll to Top