มข.จัดการประชุมร่วมฯ สภามหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดก้าวไปข้างหน้ากับสภามหาวิทยาลัยชุดที่27

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชุมร่วมระดมความคิดระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้ากับสภามหาวิทยาลัย ชุดที่27”

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้หัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้ากับสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 27” โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวปาฐกถาบรรยายพิเศษ รวมถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา ทิศทางแนวโน้ม และความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการ บริหารจัดการองค์กร รวมไปถึงการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุม กว่า 100 คน ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา

ในการประชุมครั้งนี้ นับเป็นการพบปะกันครั้งแรก ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจาก เป็นสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ และคณบดีเป็นท่านใหม่หลายส่วนงาน  อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงมาเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ในการประชุมร่วมครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยและและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมนำเสนอสภาพปัจจุบัน ปัญหา ทิศทางแนวโน้ม และความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหาร จัดการองค์กร เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการร่วมกันพร้อมทั้งแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมสะท้อนผลการดำเนินงานร่วมกัน อันจะนำไปสู่การนำเสนอแผนและกลยุทธ์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันด้วย

สำหรับภาคบ่าย ได้มีการแบ่งการประชุมกลุ่มย่อย ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 หัวข้อ Global & Frontier Research University : Roadmap to Successกลุ่มที่ 2 รถไฟจีน-ลาว : บทบาทและโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กลุ่มที่ 3 ในหัวข้อ Technology Megatrend (DeFi, EV, Carbon Emission Management and Trading) ภายหลังจาการระดมความคิด ได้มีการนำเสนอประเด็นของแต่ละกลุ่มจากตัวแทนของแต่ละกลุ่มนั้นด้วย

ทั้งนี้ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลก บทบาทและแนวโน้มของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่นคือผู้ชี้นำ และเป็นที่พึ่งของสังคม มหาวิทยาลัยต้องมีการศึกษาแนวโน้มของโลก (Trend) ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะเกิดขึ้นด้วย รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทันยุคสมัยปัจจุบัน อีกทั้งมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันที่มีคุณค่าต่อสังคม มุ่งนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก”

Scroll to Top