กลุ่มวิจัยการศึกษาเฉพาะด้านฯ จัดประชุมกำหนดทิศทางการวิจัยด้านความเสมอภาคและการเรียนร่วม

“กลุ่มนักวิจัยการศึกษาเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและการเรียนร่วม” EL2 SIG (Education Improvement for Equity and Inclusion, A Special Interest Group) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดทิศทางการวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ประธานกลุ่มวิจัยฯ กล่าวรายงาน โดยจัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “องค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสาทวิทยาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก” โดย อ.ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา จาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ หัวข้อ “สถานการณ์ปัจจุบัน ทิศทาง และแนวโน้ม การวิจัยสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความเสมอภาคในสังคมไทย และนานาชาติ” โดย ดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และการประชุมกำหนดทิศทางของกลุ่มวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมความเสมอภาคสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักวิจัย คณาจารย์ คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม

“กลุ่มนักวิจัยการศึกษาเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและการเรียนร่วม” EL2 SIG (Education Improvement for Equity and Inclusion, A Special Interest Group) จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดในารขับเคลื่อนและรวบร่วมองค์ความรู้การวิจัยด้านประสาทวิทยาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กให้เท่าทันสถานการ ทิศทาง แนวโน้ม การวิจัยในเด็กและเยาวชน ในปัจจุบัน ให้เกิดความเสมอภาคในการเรียนรู้ในสังคมไทยและนานาชาติ