มข. เข้มมาตรการรับมือโควิด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อำนวยความสะดวกตลอดงาน

________มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2564  เผยการเตรียมความพร้อมรับมือรอบด้าน โดยมุ่งเน้นมาตรการปลอดโควิด และความสะดวกสบายในการใช้บริการทุกเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัย  สร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

________มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดมาตรการของระบบความปลอดภัยในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 เข้มงวดขึ้นจากปีที่ผ่านมา   แม้ว่าในปีปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่ยังคงไม่เป็นที่น่าไว้วางใจในการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ผู้ติดตาม คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยเริ่มตั้งแต่วันบัณฑิตรายงานตัวตามคณะต่าง ๆ ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันซ้อมใหญ่ระหว่างวันที่ 10 -11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ด้วยการกำหนดข้อปฏิบัติ และมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ดังนี้

  1. สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
  2. ลงทะเบียนสแกน QR Code ไทยชนะ ที่จัดเตรียมไว้ในจุดต่าง ๆ ที่ได้ในเข้าร่วม
  3. เข้ารับการคัดกรองวัดไข้ และติดสติ๊กเกอร์ ณ จุดคัดกรองบริเวณต่าง ๆ และบริเวณอาคารรับรองของคณะต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้

________ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้อุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศา
เซลเซียส หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ และหากเหนื่อย หอบ หรือหายใจลำบาก เข้ามาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  1. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร ในระหว่างร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคนจำนวนมาก
  2. รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยหมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอลล์

________ในส่วนของมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีการกำหนดข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน ดังนี้

  1. ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อประโยชน์ในการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่จัดงาน
  2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจราจรของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ผู้มีความจำเป็นต้องนำยานพาหนะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยให้ใช้เส้นทาง และประตูเข้า – ออกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีบัตรเชิญและบัตรอนุญาตเท่านั้น ที่จะสามารถนำยานพาหนะเข้า – ออก บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกได้
  3. ห้ามนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ยกเว้นร้านค้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุญาต และกำหนดไว้อยู่ก่อนแล้ว
  4. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจราจรได้ที่เบอร์โทรศัพท์. 043 202 191 หรือสายด่วน 081 708 5891

________นอกจากมาตรการรับมือและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 แล้ว ทางด้านระบบการจราจรในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เผยกำหนดการเตรียมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกำหนดการในแต่ละวัน ดังนี้

________การจราจรในวันบัณฑิตรายงานตัวและฝึกซ้อมตามคณะต่าง ๆ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 กำหนดระบบการจราจรตามปกติ โดยจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

________การจราจรในวันซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่บัณฑิตร่วมกับคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2564 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเข้าดูกำหนดการถ่ายภาพจากลิงก์ https://th.kku.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/PhotoGroup2564.pdf  ได้กำหนดการปิดเส้นทางจราจรจากซอย 1 สีฐาน ถึง สี่แยกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระหว่างเวลา 04.00 – 18.00 น. ในการซ้อมใหญ่ และกำหนดปิดเส้นทางการจราจรถนนวิทยวัฒนา จากสามแยกสัญญาณไฟจราจรหน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ถึง แยกคณะเทคโนโลยีกับสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 103 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. และในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 16.00 น. โดยสามารถดูกำหนดเส้นทางการจราจรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเติมได้จากลิงก์ https://th.kku.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/traffic2564.pdf

________การจราจรและบริการพิเศษในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มีการกำหนดเส้นทางการให้บริการพิเศษรับ-ส่ง ในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกและจุดจอดรถที่กำหนดไว้ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อาคารจตุรมุข อุทยานเกษตร (จุดพักญาติ), คณะนิติศาสตร์,  และ อาคารพลศึกษา ในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เริ่มให้บริการรับ – ส่ง ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. และ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เริ่มให้บริการรับ – ส่ง ตั้งแต่เวลา 04.00 – 18.00 น. ทั้งนี้ทางพนักงานขับรถจะผ่านการตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนให้บริการทุกคัน และขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการพิเศษรถรับ – ส่ง ให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนขึ้นรถและขณะใช้บริการทุกครั้ง โดยสามารถดูกำหนดเส้นทางการจราจรและสถานที่จอดรถเพิ่มเติมจากลิงก์ https://th.kku.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/traffic2564.pdf

________มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความร่วมมือจากบัณฑิตตอบแบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563 บัณฑิตรุ่นที่ 54) ซึ่งเปิดรับข้อมูลในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่

https://kku.world/g9qn8
User Name     :         รหัสนักศึกษา (ไม่ใส่เครื่องหมาย-)
Password       :         เลขบัตรประจำตัวประชาชน

KKU is observing strict measures during the Royal Degree Conferral Ceremony and providing facilities all through the event

https://www.kku.ac.th/12332

ข่าว   :   ยุธิดา โฉสูงเนิน
นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

ภาพปก   :   บริพัตร  ทาสี

 

Scroll to Top