อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564

       พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ภาคบ่าย และ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ภาคเช้า และ บ่าย  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 บัณฑิตรุ่นที่ 54 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,877 คน แบ่งเป็น ปริญญาเอก 310 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 155 คน ปริญญาโท 728  คน  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 180 คน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 59 คน และ ปริญญาตรี 6,445 คน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564

       ในการนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ความว่า

       “ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ในโอกาสที่ท่านได้ประสบความสำเร็จในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอต้อนรับทุกท่านกลับสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง  วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของบัณฑิตทุกคน ที่ท่านจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

       บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปแล้ว ไม่ว่าท่านจะทำหน้าที่อยู่ในส่วนใดของสังคมก็ตาม คงได้มีโอกาสนำความรู้ และ ประสบการณ์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและการดำเนินชีวิต  อย่างไรก็ตามผมอยากจะฝากข้อคิด ให้กับบัณฑิตทุกท่านว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน   สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบัณฑิต ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน คือ ต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  ท่านต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การแสวงหาความรู้  เทคโนโลยีใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆ ท่านต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากหลายแหล่งด้วยกัน  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเองได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตของเราที่จบออกไปแล้ว หากในอนาคตท่านต้องการที่จะมาศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ ทักษะใหม่ๆ ท่านสามารถ กลับเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

       ในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต  นำความรู้และความสามารถไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป”

Khon Kaen University President congratulates 2021 graduates

https://www.kku.ac.th/12323

Scroll to Top