มข.หนุนวิจัยเอกชน ปรึกษาโครงการ “เครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ระดับอุตสาหกรรม” เสริมทัพธุรกิจ New S-Curve วัสดุแห่งอนาคตหนุนภาคธุรกิจลดต้นทุนนำเข้าถึง 50%

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 เวลา 09.30 – 11.45 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการ “การสร้างเครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ และ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการ “การสร้างมูลค่างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปั้นดาว)” เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรม” ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ บริษัท ซีพีออล์ จำกัด มหาชน เพื่อวิจัยและค้นคว้าสร้างนวัตกรรมจากกราฟีน โดยศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นผู้ลงนามร่วมกับนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สานักงานอธิการบดี) ชั้น 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการ“การสร้างมูลค่างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปั้นดาว)” ได้รับการสนับสนุนจากกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อพัฒนาเครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ (New S-Curve) หลัง รศ. ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ พร้อมคณะ ได้ทำการศึกษาวิจัยจนค้นพบศักยภาพในการผลิตกราฟีนออกไซด์ในไทย อันไปนำสู่การจัดตั้ง “โรงงานต้นแบบผลิตกราฟีนออกไซด์ระบบอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรม” โรงงานขนาดเล็กนำร่องแห่งแรกในไทย ที่มีศักยภาพในการผลิตกราฟีนออกไซด์ที่เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรมในไทย 15 กิโลกรัมต่อเดือน โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 60-100 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งมีราคาต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึง 50%

อย่างไรก็ตาม กราฟีน (graphene) เป็นชั้นหนึ่งของคาร์บอน มีความหนาหนึ่งอะตอม มีโครงสร้างแบบเรขาคณิต และคุณสมบัติที่พิเศษสุด คือมีความแข็งแรงกว่าเหล็กกล้าที่มีความหนาเท่ากันถึงหนึ่งร้อยเท่านอกจากนี้ ยังเป็นตัวนำความร้อนและกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และเป็นวัสดุที่เกือบจะโปร่งแสงด้วย สามารถรับความสั่นสะเทือนและความร้อนได้ดี มีต้นทุนการผลิตต่ำ

ข้อมูล http://thep-center.org/src2/views/activity-news.php…

KKU provides consultation for the “Graphene Oxide Producing Machine” Project to promote New S-Curve – the future material – and aim towards reducing 50% import costs

https://www.kku.ac.th/12290

Scroll to Top