ศูนย์วัฒนธรรมจัดงาน”สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” เสริมกำลังใจบุคลากรที่เกิดในเดือนธันวาคม

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างสรรค์กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในงาน “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” สำหรับผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย รศ.อุดม บัวศรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ผศ.ชอบ ดีสวนโคก อดีตผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรม และบุคลากรที่มีวันเกิดในเดือนธันวาคม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” เป็นโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดของบุคคล เป็นการส่งเสริมการสืบทอด สืบสาน ประเพณี ค่านิยม รวมทั้งการปลูกฝังบุคลากรให้ช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้านการทำนุบำรุงศาสนา พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย รวมถึงพันธกิจในด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษอีกทั้งการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผนวกกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความสุขในการทำงาน

กิจกรรมสุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด เป็นโครงการให้บุคลากรร่วมทำบุญ ในเดือนเกิด โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน โดยจุดเริ่มต้นของโครงการจะใช้โอกาส “วันเกิด” ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษ เป็นตัวกระตุ้นและชักชวนให้บุคคลากรร่วมทำกิจกรรมทำบุญ รวมทั้งการปลูกฝังให้ร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ผสานความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบร่วมสมัย โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียนมงคลวันเกิด ปล่อยปลาเสริมบารมี พิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการละเล่น ร่วมด้วย การแสดงหมอลำกลอน การเต้นบัดสะโหลบ และการละเล่นพื้นบ้านอื่นๆ ภายในงาน

กิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐๔๓ ๒๐๒๖๖๓

Scroll to Top