ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 18 / 2564           

           เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00- 12.00 น. ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ครั้งที่ 18/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม  ได้แก่  ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย คุณ สุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นอกจากนั้นคณะกรรมการที่เข้าประชุมฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ครั้งที่ 18/2564

        การประชุมได้ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยเริ่มจากฝ่ายการแพทย์ โดย รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล   ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รายงานสถานการณ์การให้บริการประชาชนของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และการมาใช้บริการของประชาชนที่ศูนย์การฉีดวัคซีนที่ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลพลาซ่าจังหวัดขอนแก่น และข้อเสนอแนะอื่นๆเพื่อให้ประชาชนทั้งที่อยู่ในตัวเมืองและชุมชนที่ห่างไกลออกไปได้มารับวัคซีนเพิ่มขึ้น ต่อด้วย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  ได้นำเสนอจำนวนสถิติการรับวัคซีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนแนวทางการเปิดการเรียนการสอน
        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอและหารือที่ประชุมในเรื่องชุดตรวจ ATK เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จะมาถึงโดยหารือในเรื่องกระบวนการขั้นตอนการจัดหาที่สามารถดำเนินการได้ทันต่อการใช้งาน ตลอดจนความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของชุดตรวจและขั้นตอนที่จะมีการทำระบบรายงานผลที่นำไปใช้รายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของพิธีต่อไป

ข่าว- กองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top