กงสุลใหญ่จีน มอบหนังสือ สู่ห้องสมุดสถาบันขงจื่อ มข. หวังยกระดับการเรียนรู้ พร้อมกระชับสัมพันธ์ไทย-จีน

เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีรับมอบหนังสือจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ฯพณฯ Liao Junyun กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าวมอบ Prof. Chen Shijian รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ กล่าวแสดงความขอบคุณ ผ่านระบบออนไลน์ ในการเดียวกันนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความขอบคุณ  ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นอวิ๋น (Liao Junyun) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กระผมทราบมาว่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดให้บริการห้องสมุดของสถาบันฯ แก่ประชนชนและผู้สนใจทั่วไป ในวาระครบรอบ 15 ปี ของการก่อตั้ง  ซึ่งเป็นการใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กระผมรู้สึกยินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อช่วยให้การสร้างห้องสมุดของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าถึงความต้องการของประชาชนชาวจีน และ ชาวไทยในการสื่อสาร และ                                            ทำความเข้าใจซึ่งกันละกัน ในนามสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ขอส่งมอบหนังสือภาษาจีนร่วมสมัยให้แก่ห้องสมุด สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“กระผมเชื่อว่าห้องสมุดนี้จะสามารถเป็นสถานที่ บอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีน ทำให้ประเทศจีนเป็นที่รู้จัก หวังว่าหนังสือเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้เพื่อนชาวไทย เข้าใจทุกๆด้านของประเทศจีนไม่มากก็น้อย กระผมยังหวังว่าห้องสมุดที่บูรณะและตกแต่งขึ้นใหม่นี้ จะสามารถสร้างพื้นฐานความรู้ภาษาจีนให้สมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ผู้คนเข้าถึงวัฒนธรรมจีนได้ง่ายขึ้น เปรียบเสมือนตัวช่วยในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของจีน-ไทยต่อไปกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ซ้าย)

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้มอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาและ วัฒนธรรมจีน ให้แก่สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ห้องสมุดสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นสถานที่ที่รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับประเทศจีนในทุกด้าน ถึงแม้จะมีขนาดพื้นที่จำกัด แต่มีการจัดการได้อย่างลงตัว เปิดบริการให้กับบุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ได้ปรับรูปแบบการยืม คืน ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งตอบสนองกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างมาก เห็นได้ว่าสถาบันขงจื่อมีการพัฒนาในด้านบริการสังคมมากขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อว่า สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะใช้โอกาสนี้ในการเข้าสู่ชุมชนและสังคม เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกคน ขอบคุณสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครั้งหนึ่งที่เอื้อเฟื้อและมอบสิ่งดีๆให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสมอมา”อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในปีนี้ห้องสมุดสถาบันขงจื่อ ได้เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการบริการ กระจายความรู้สู่ชุมชน ทำให้สถาบันขงจื่อ เป็นที่รู้จักมากขึ้น เมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้น จำนวนหนังสือก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่สถาบันขงจื่อ ได้รับมอบหนังสือจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และให้บริการแก่ทุกคนที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมจีน

“ขอบคุณท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่นที่ให้ความเอื้อเฟื้อ อนุเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรมอันดีของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มา ณ ที่นี้ เชื่อว่าหนังสือที่ได้รับมานั้นสถาบันฯจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป”ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

โดยหลังจากพิธีรับมอบหนังสือจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมสองสถาบัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16 โดยมีวาระการประชุม อาทิ  การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และ แผนดำเนินงานประจำปี 2565 โดย รศ.เกิ่ง จวิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน ผศ.เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน ได้รายงานความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รายงานความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย รายงานการเงินประจำปี 2564

Chinese Consul General donates books to KKU Confucius Institute Library, with expectation to promote learning and strengthen Thailand-China relationship

https://www.kku.ac.th/12275

Scroll to Top