คณะสหวิทยาการ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ในสถานการณ์โควิด 2019

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสนาม ในสถานการณ์โควิด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ นายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะร่วมกับบุคลากรคณะสหวิทยาการ ได้ทำการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ให้กับโรงพยาบาลหนองคาย

ด้วยจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดจัดโครงการแบ่งปันน้ำใจช่วยชาติวันละบาทของกลุ่มภารกิจด้านสังคมร่วมกับคณะสหวิทยาการ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิดและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ-19) ในประเทศไทย มีการกลายพันธ์เป็นหลายสายพันธุ์ ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยมีผู้ติเชื้อและแพร่กระจายไปในทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว

ระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นรูปแบบของกิจกรรมเป็นการดำเนินงานแบบต่อเนื่อง ให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลสนาม  และผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิดในพื้นที่จังหวัดหนองคายแบ่งระยะเวลาในการดำเนินการโครงการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม 2564

ระยะที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564

ระยะที่ 3 ช่วงเดือนธันวาคม 2564

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและโรงพยาบาลศูนย์หนองคายและโรงพยาบาลสนามมีความพร้อมเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

Faculty of Interdisciplinary Sciences donates supplies to support the Field Hospital under the Covid-19 pandemic

https://www.kku.ac.th/12271

Scroll to Top