สุดเจ๋ง ! KKU Show and Share ครั้งที่ 9 บุคลากร มข.ส่งผลงานร่วมชิงชัยกว่า102ชิ้นงาน

1070

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กองทรัพยากรบุคคล งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการประกวดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 “The 9th KKU Show and Share” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่นำเสนอผลงานของบุคลากรที่ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นภายในองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ รองประธานโครงการ ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม ประธานโครงการ คณบดี ผู้อำนวยการและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ ลานอาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดกิจกรรมประกวดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 “The 9th KKU Show and Share” ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากรประเภทสนับสนุน ที่เกิดจากการพัฒนางานประจำจนเกิดเป็น แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี รวมไปถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนฯให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง กระบวนการทำงาน การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นรากฐานที่มั่นคงให้แก่องค์กรต่อไปในอนาคต

รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคลากรในคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเสนอผลงานการบูรณาการความรู้ ความสามารถของคนในองค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นระบบและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งหลักการทำงานมีความสอดคล้องกับโยบายของมหาวิทยาลัยในด้าน People ที่ต้องการจะพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการทำงานและมีศักยภาพรอบด้าน ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความก้าวหน้าในระดับสากล

“กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่การจัดโครงการในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานประจำที่สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทและธรรมชาติของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความคิดและรวมพลังในการสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ หน่วยงานต่อไป” รศ.ดร. เกรียงไกร กล่าว

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานจากทีมผู้เข้าแข่งขันในรูปแบบโปสเตอร์ และ นำเสนอผลงานบนเวที พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ  ซึ่งในปีนี้มีผลงานเข้าแข่งขัน กว่า 102 ผลงาน จาก 3 ด้าน ประกอบด้วย   ด้านสนับสนุนส่งเสริม บริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 23 ผลงาน ด้านสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร 17 ผลงาน และ ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ  ที่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากที่สุดถึง จำนวน 62 ผลงาน ซึ่งทีม KKU Blood Bank Mobile Application “Red Give”  เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศในด้านดังกล่าว

นางพูนทรัพย์ ศรีพารา สมาชิกทีม KKU Blood Bank Mobile Application “Red Give” จากคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ซ้าย)

นางพูนทรัพย์ ศรีพารา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้างานจัดหาโลหิตคลังเลือดกลางคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาชิกทีม KKU Blood Bank Mobile Application “Red Give” จากคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยเกี่ยวกับความสำเร็จครั้งนี้ว่า “ Application “Red Give” นำทีมโดย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีสมาชิกในทีมอีก 9 คน ซึ่งพวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานในด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ เนื่องจากนวัตกรรมดังกล่าวเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริจาคโลหิต ช่วยเรื่องการจัดการเกี่ยวกับคลังเลือด ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว นัดหมายและกรอกใบสมัครออนไลน์ แจ้งข่าวการรับเข็ม เหรียญกาชาดสมนาคุณและสื่อสารกับผู้บริจาคโลหิตให้ทราบว่ามีความต้องการที่จะใช้เลือด หรือติดตามผลภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ หลังจากการบริจาคได้ โดยสามารถที่จะแจ้งความผิดปกติของร่างกายเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้ทันที นอกจากนี้เรายังมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ที่จะทำให้เข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย” ทีมประกวด KKU Blood Bank Mobile Application “Red Give” กล่าว

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ รองประธานโครงการฯ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด

รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ รองประธานโครงการฯ  หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน  เห็นถึงความตั้งใจและศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะพัฒนาให้องค์กรมีประสิทธิภาพและความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

“ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทุกผลงานในแต่ละด้านมีจุดเด่นที่น่าสนใจและแตกต่างกันออกไป ทั้งการสร้างสรรค์หรือการออกแบบ ซึ่งผลงานของทีม KKU Blood Bank Mobile Application “Red Give” ที่ชนะเลิศในด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ มีจุดเด่นที่ครอบคลุมตามเกณฑ์ให้คะแนน และผลงานดังกล่าวยังมีผลเชื่อมโยงต่อผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ที่ใช้บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องคลังเลือด การพัฒนางานประจำโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยจึงเป็นนวัตกรรมที่ดีมาก เนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปรึกษาหารือและพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่ายและสามารถดำเนินภารกิจขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี” คณะกรรมการ กล่าว

นอกจากทีม KKU Blood Bank Mobile Application “Red Give”  ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ แล้ว ผู้ชนะเลิศด้านสนับสนุนส่งเสริมบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ   ได้แก่ ทีมแผ่นความร้อนสำหรับตรึงสเมียร์ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียบนสไลด์แก้วเพื่อย้อมสีแกรมและตรวจ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Warming plate for fixed smear of bacterial sampling used for staining and microscopic examination)   ผู้ชนะเลิศด้านสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร ได้แก่ ทีมการพัฒนาร้านอาหารต้นแบบ “เมนูรักษ์ ไต” ในโรงอาหารของคณะกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการนี้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดในงาน และยังมีกิจกรรมการประกวด “Wow!! KKU Happy Funny Dance 2019: ร้อง เล่น เต้น สร้างสุข” ที่ให้ผู้ประกวดและผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกกันตลอดงาน

ท่านสามารถชมผลการตัดสินการประกวด พร้อม ภาพกิจกรรมในงานได้ที่

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bsd7BUe6rMIxI4JH3XxSu_LjxJpsiNqb

 

 

ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์

ข่าว : นางสาววนิดา บานเย็น  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร