อธิการบดี มข. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 20/2564

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี  ผู้อำนวยการ ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในหลากหลายมิติ   ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

ทั้งนี้เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย  ผลการประเมินการดำเนินงานของอธิการบดี  กรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565   คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน  ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อยภายในสำนักบริการวิชาการ   รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น

 

 

 

Scroll to Top