มข.ประกาศกำหนดระบบการจราจรรอบศูนย์อาหารและบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใหม่

  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบการจราจรที่จะขยายตัวในอนาคต ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นใหม่ เรื่อง กำหนดระบบการจราจรรอบศูนย์อาหารและบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์) เริ่ม ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

      นายเกษม ภูธรรมะ  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดระบบการจราจรรอบ ๆ ศูนย์อาหารและบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๘๔๙/๒๕๕๘) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้การจราจรบริเวณถนนโดยรอบศูนย์อาหารและบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบการจราจรที่จะขยายตัวในอนาคต จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๘๔๙/๒๕๕๘) เรื่อง กำหนดระบบการจราจรรอบ ๆ ศูนย์อาหารและบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ และกำหนดระบบการจราจรรอบศูนย์อาหาร และบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์) ใหม่ พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน บุคลากร นักเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัยได้รับทราบและปฏิบัติตามประกาศได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การจราจรบริเวณถนนโดยรอบศูนย์อาหารและบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้ดำเนินการนำส่งหนังสือแจ้งเวียนไปยังคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๒๓๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ให้เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 043-202191 หรือสายด่วน 081-7085891

 

เบญจมาภรณ์  มามุข : ข่าว

 

 

Scroll to Top