อธิการบดี มข. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ครั้งที่ 17/2564

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00-15.30 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ครั้งที่ 17/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม  ได้แก่  ผศ.นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์   รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  เรื่องรับรองงานประชุม ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  เรื่องรายงานความคืบหน้าของฝ่ายต่าง ๆ สถิติจำนวนการฉีดวัคซีนของบุคลากรและนักศึกษา คาดว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้ชาวขอนแก่นที่ลงทะเบียนวัคซีนหมอพร้อมได้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

Scroll to Top