กลุ่มวิจัย AREAsig ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวัดผลและประเมินผล

กลุ่มนักวิจัย AREAsig (Advanced Research, Ecaluations, and Assessment : Special Interest Group) สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางการวัดและประเมินผล โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562  ณ ห้อง i-Classnet ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมในการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “โปรแกรมการวิเคราะห์ทางการวัดผลและทิศทางการวิจัยด้านการวัดและประเมินในยุดดิจิทัล” วิทยากรโดย ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ จาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ การสัมมนา “ทิศทางการวิจัยในยุคดิจิทัลและกำหนดขอบเขตการวิจัยระยะที่ 1” โดยกลุ่มวิจัย AREAsig ที่ประกอบด้วยคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่า ที่ร่วมกันกำหนดทิศทางการวิจัยด้านการวัดและประเมินผลให้เข้าทันยุคสมัยปัจจุบันที่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยในการสนับสนุนการเก็บร่วมถึงวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ให้มีประสิทธิ์ผล