มข. ร่วมประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ “AI in Healthcare” ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ระดับโลก

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ รองศาสตราจารย์รสวันต์ อารีมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพล พาณิชย์โชติ ตลอดจนคณาจารย์ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ประชุมออนไลน์ ร่วมกับ Dr. Leo Anthony Celi, ผู้เชี่ยวชาญด้าน Artifical Intelligence ระดับโลก จาก MIT Critical Data ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการหารือในครั้งนี้ Dr. Leo Anthony Celi ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตร “AI in Healthcare” ของสถาบัน KKU Academy รวมถึงได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และโอกาสในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูล (Data science) การประชุมครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรของ KKU Academy และ การสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้าน AI in Healthcare ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top