U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ฝึกทักษะอาชีพ “การทำแหนมหมูห่อใบตองสูตรดั้งเดิม” เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อฝึกทักษะอาชีพการทำแหนมหมูห่อใบตองสูตรดั้งเดิมให้กับคนในชุมชนที่มีความสนใจในพื้นที่ตำบลโนนหัน ณ วัดอุดม-    วิทยาราม (นาล้อม) หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ฝากจิต ปาลินทร   เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลโนนหัน โดยได้รับเกียรติจาก นางมีนา พรมนนท์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร หมู่ที่ 10 บ้านโนนหันใน ตำบลโนนหัน เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้มีอาชีพเสริมและมีรายได้ในการดำรงชีพ

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วมในการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการขั้นตอน     และเคล็ดลับในการทำแหนมหมูห่อใบตองสูตรดั้งเดิม โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ลงมือทำทุกคน ทำทุกขั้นตอน ซึ่งวิทยากรได้ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการคำนวณต้นทุนในการผลิตและช่องทางในการจัดจำหน่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอด สร้างเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ เนื่องจากก่อนจัดทำโคงการได้มีการสำรวจความต้องการของตลาดในพื้นที่แล้ว ยังมีความต้องการอยู่มาก

รายงานโดย คณะทำงานU2T ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top