U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม

คณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) นำโดย อ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ พร้อมกับ  คุณ ปาริชาติ หาญไชยนะ ผู้จัดการสมาคมเพื่อนธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองแสง  ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นวัสดุใช้สอยในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และเปิดโอกาสทางด้านการตลาด ผลักดันให้สินค้าในชุมชนเกิดมูลค่าพร้อมกับยังคงสร้างอาชีพในชุมชน ลดปัญหาการว่างงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

การจัดอบรมเกิดจากกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุในชุมชน ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นวัสดุใช้สอยในครัวเรือน โดยการดำเนินกิจกรรม คุณปาริชาติ หาญไชยนะ บรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสบู่ และอธิบายถึงคุณค่าต่อสุขภาพผิวของการนำสมุนไพรมาเป็นองค์ประกอบในการทำสบู่ นอกจากนั้น ยังได้สาธิตและฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม โดยฝึกปฏิบัติทำสบู่ 3 สูตร ประกอบด้วย การทำสบู่กลีเซอรีน การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติสูตรเย็น ซึ่งไขมันธรรมชาติที่ใช้ได้นั้นได้แก่ น้ำมันปาล์ม น้ำมันถัวเหลือง นำมันงา น้ำมะกอก น้ำมันมะพร้าว และ น้ำมันรำข้าว และผสมด้วยสมุนไพรและพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น


สุดท้ายนี้โครงการ ขอขอบคุณคุณปาริชาติ หาญไชยนะ ที่มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ และชาวบ้าน บ้านหนองแสง  ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี โครงการนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอมรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุนชนบ้านโนนสมบรูณ์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนรอบข้าง และสามารถเกิดเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่

ข่าว: ไอญาฎา จันทะปัญญา (ผู้ปฎิบัติงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบลโพธิ์สัย)

U2T, Faculty of Agriculture, KKU, builds supplementary occupation by training villagers on soap making from natural oil

https://www.kku.ac.th/12133

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top