U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพาะเห็ดนางฟ้า

คณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) นำโดย .ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ พร้อมกับ ผศ.ดร สุวิตา แสไพศาล อาจารย์ประจำสาขาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านโพธิ์สัย และ บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพาะเห็ดนางฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการเพาะเห็ดนางฟ้า ได้นำเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถเพาะไว้กินเองหรือเพาะเพื่อนำไปจำหน่าย   เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและหารายได้เสริม   และสามารถสร้างเป็นอาชีพหลักได้ ลดปัญหาการว่างงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน เมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

การจัดอบรมเกิดจากกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุในชุมชน ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อที่จะนำมาสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยการดำเนินกิจกรรม ผศ.ดร สุวิตา แสไพศาล บรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า สภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต และวิธีการเตรียมก้อนเชื้อขี้เลื่อยไม้ยางพารา การป้องกันการเกิดเชื้อราปนเปื้อน  นอกจากนั้น ยังได้สาธิตและฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรมในการแยกเชื้อเห็ดบริสุทธิ์จากดอก โดยได้มีการฝึกลงมือปฏิบัติทำการย้ายเชื้อเห็ดลงหัวเชื้อข้าวฟ่าง  ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้วิธีการจัดการ การดูแลและการบริหารพื้นที่ในโรงเรือนได้จริง และเห็ดยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากธรรมชาติ อุดมไปด้วยวิตามินจึงให้คุณค่าทางโภชนาการ และมีสรรพคุณทางยา ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ เช่น หลอดเลือดหัวใจอุดตัน และความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น

สุดท้ายนี้โครงการ ขอขอบคุณ ผศ.ดร สุวิตา แสไพศาล ที่มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ และชาวบ้าน บ้านโพธิ์สัย บ้านโนนโพธิ์ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี โครงการนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอมรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุนชนบ้านโพธิ์สัย  และบ้านโนนโพธิ์  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนรอบข้าง และสามารถเกิดเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่

Scroll to Top