U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การใช้ LINE OA, LINE My Shop สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ LINE, LINE OA และ LINE My Shop เพื่อการประกอบธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาด สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงมน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงกลาง ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น และตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานตำบล การฝึกอบรมนี้ มี ผศ.ดร. สุกานดา นาคะปักษิณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัล ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของทั้ง 2 ตำบล และคุณไพโรจน์ จุลรัตน์ CEO ไมโครเบรน จำกัด เป็นวิทยากรช่วยในการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรม คือ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และใช้งาน LINE Platform เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของตนเองให้น่าเชื่อถือ และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าที่รวดเร็วและทันสมัย โดยเนื้อหาในการฝึกอบรมจะเป็นเรื่องของ 1. การใช้ LINE Official Account (LINE OA) 2. การสร้างทางลัดบนหน้าจอแชท (Rich Menu) 3. การสร้างรูปกราฟฟิคอย่างง่าย สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องกราฟฟิคมาก่อน 4. การสร้างร้านค้าและเพิ่มเมนูสินค้าง่ายๆบน LINE My Shop การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบของทั้ง 2 ตำบล เยาวชน และนักเรียนที่สนใจในพื้นที่จากโรงเรียนบ้านหนองแวงมน และโรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง

โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการที่หลากหลายในตำบลโคกสง่า ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มข้าวอินทรีย์ลืมแล้งเมืองพล กลุ่มกอกนก ผลิตภัณฑ์จากต้นอ่อนทานตะวัน 3 พ. อีกทั้งยังมีกลุ่มผู้ประกอบการจากบ้านแท่น ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ไร่หงส์กิจเจริญ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด และผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลบ้านแท่นเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ว่าที่ รต.บุญชิต บุญมีทา ผอ. โรงเรียนบ้านหนองแวงมน นายวาทิต นครราช ผอ. โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง และคณะครูที่ให้ความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งคณะวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมฝึกการใช้งานและสร้าง LINE OA จากผลิตภัณฑ์ของตนแอง การเพิ่มเพื่อนใหม่และแชร์ LINE OA ID ด้วย QR Code อีกทั้งการสร้าง Rich Menu หรือทางลัดบนหน้าจอแชท เช่น การใส่คูปอง บัตรสะสมแต้ม โปรโมชั่นของร้านค้า การใส่ลิงค์แผนที่ร้าน รวมถึงการสร้างร้านค้าออนไลน์ผ่าน LINE My Shop โดยเริ่มตั้งแต่การสมัครใช้งาน การปรับแต่งร้านค้า ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมทดลองซื้อขายสินค้าระหว่างกันผ่าน LINE My Shop ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการใช้งานจริง และสร้างความคุ้นเคยกับ Application LINE OA และ LINE My Shop

ผศ.ดร. สุกานดา นาคะปักษิณ (วิทยากร) ได้กล่าวว่า “ในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคือง แต่ธุรกิจในโลกดิจิทัลยังคงเติบโตและเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีโซเชียลมีเดียหลากหลาย platform ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้จำหน่ายสินค้าได้ LINE เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า เพราะ ไม่เสียค่าโฆษณา และสามารถสร้างร้านค้าได้หลายร้าน”

นางวิวรรณ ประทุมวิง ตัวแทนกลุ่มข้าวอินทรีย์ลืมแล้งเมืองพลได้กล่าวว่า “ปกติแล้วจำหน่ายสินค้าที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์แต่สถานการณ์ในปัจจุบันจึงไม่สามารถไปจำหน่ายสินค้าได้ การเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์มากช่วยให้ทราบว่าไลน์สามารถสร้างร้านค้าและจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ได้”

ด้านนางสาวสิริรัตน์ ทองดี ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบลโคกสง่า ได้แสดงทัศนะว่า “การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจาก LINE จะเป็นทางเลือกของช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งแล้ว Application LINE OA ยังสามารถนำมาประยุกต์กับการทำงานได้อีกด้วย เช่น สามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ของดีในตำบลให้รวมอยู่ในบัญชี LINE OA แล้วสร้าง Rich Menu หรือทางลัดบนหน้าจอแชทให้โยงไปยังร้านค้าออนไลน์ของผลิตภัณฑ์นั้นได้”

สุดท้ายนี้โครงการฯ ขอขอบคุณ ว่าที่ รต.บุญชิต บุญมีทา ผอ. โรงเรียนบ้านหนองแวงมน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ใช้หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงมนในการจัดอบรมในครั้งนี้ ทำให้การอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณ ผศ.ดร. สุกานดา นาคะปักษิณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัล และคุณไพโรจน์ จุลรัตน์ CEO ไมโครเบรน จำกัด ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยชี้แนะช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ๆทางออนไลน์อีกทางหนึ่งแก่ผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้ LINE ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ไปต่อยอดและแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น เพื่อการจำหน่ายสินค้าและยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

 

ข่าว : นางสาวอาทิตยา สนทอง และนางสาวสิริยากร ชนะเพีย และ นางสาวสิริรัตน์ ทองดี ผู้ปฏิบัตงาน U2T ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ภาพ: ทีม U2T ตำบลโคกสง่า

Scroll to Top