สำนักบริการวิชาการ เตรียมบุคลากรจัดการศึกษาตลอดชีวิต

           รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม “การศึกษาตลอดชีวิต” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ เพื่อให้แนวคิด ประสบการณ์ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการเก็บเครดิตแบงค์
           รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ กล่าวเปิดโครงการว่า “ปัจจุบัน การจัดการศึกษาได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม มีสาเหตุมาจากอัตราคนเกิดน้อย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีอย่างไม่จำกัด พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไม่ต้องการใบปริญญา แต่ต้องการความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพแทน ความรู้อาจจะไม่ใช่เป้าหมายของการจัดการศึกษา แต่สมรรถนะจะเป็นเป้าหมายแทน ซึ่งสมรรถนะเป็นผลจากการคิดและการฝึกทักษะ เพราะฉะนัันการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจะตอบโจทย์สังคมปัจจุบัน แต่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ไม่ใช่การบริการวิชาการแก่สังคมทั่วไป จะต้องตอบสนองต่ออุตสาหกรรม 13 สาขา และเป็นหลักสูตรที่เป็นประกาศนียบัตรที่น่าเชื่อถือ”
           รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดสร้างหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตว่า “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต 3 ระดับ คือ 1) Pre-B (Pre-Bachelor Degree) คือหลักสูตรก่อนปริญญาตรี นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถเข้ามาเรียนและเก็บเป็นเครดิตแบงค์ได้ 2) Pre-M (Pre-Master Degree) เป็นหลักสูตรก่อนปริญญาโท นศ.ปริญญาตรีสามารถเก็บหน่วยกิตได้ และ 3) หลักสูตร 2 ปริญญา โดยได้ร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ จัดหลักสูตรเพื่อนักกฏหมายมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจไปด้วย ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก”
           รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บเครดิตแบงค์ว่า “ปัจจุบันสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้สร้างระเบียบและประกาศด้านการศึกษาตลอดชีวิตไว้แล้ว อ้างอิงจากระบบปกติ คือ วิชาบรรยาย จำนวน 15 ชั่วโมงนับเป็น 1 หน่วยกิต ส่วนวิชาปฏิบัติ 30 ชั่วโมงนับเป็น 1 หน่วยกิต และการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ยังไม่มีเกณฑ์การเทียบหน่วยกิต การจะเก็บเครดิตแบงค์ได้ ถ้ามีรายวิชาปกติอยู่แล้วสามารถนำไปเก็บเครดิตได้เลยในแพลตฟอร์ม KKU Next สำนักบริการวิชาการ ก็สามารถเก็บเป็นเครดิตได้ แต่ไม่สามารถรับรองได้ ถ้าต้องการให้ได้รับการรับรองต้องไปแขวนไว้กับหน่วยร่วม หรือ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปก็ได้”
Scroll to Top