คณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ประชุมวางแผนดำเนินงาน

 _________คณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมครั้งที่ 14/2564 โดยมี  รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานที่ประชุม  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆ ในการฉีดวัคซีน  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี  อาคารสิริคุณากร ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564  และได้มีการรายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  เพื่อจะได้ร่วมวางแผนเพื่อดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา    น้อยชมภู

_

Scroll to Top