KHON KAEN SMART LIVING LAB ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ 3 หน่วยงานความร่วมมือ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อขอบคุณสำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในสาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการนวัตกรรมบริการ Khon Kaen Smart Living Lab “คนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ และลดความถี่ในการไปโรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง NCDs”

โดยมี นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

Khon Kaen Smart Living Lab เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยร่วมจำนวน 12 หน่วยในปี 2561และ จำนวน 25 หน่วย ในปี 2563 ครอบคลุมไปทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่งเสริมในพื้นที่ หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานเอกชน โดยในปี 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพในการดูแลกลุ่มคนทุกช่วงวัย สำหรับบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือ การเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพร่วมกับชุมชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงนโยบายหรือเชิงพาณิชย์ โดยมีการทำงานในลักษณะของการเป็นห้องปฎิบัติการชีวิต (Living Lab) ที่ใช้สถานที่ดำเนินชีวิตจริงในการทดสอบนวัตกรรมต่าง ๆ คณาจารย์แกนหลักในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายนี้ ได้แก่ รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ ผศ.ดร. สุมณฑา เกษมวิลาศ คณะวิทยาศาสตร์ รศ.นพ. ชลธิป พงศ์สกุล คณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูล รศ. ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง คณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.ศักดา ดาดวง คณะเภสัชศาสตร์ และ ผศ.ดร.มานิดา สว่างเนตร คณะเทคโนโลยี เป็นต้น

เกียรติบัตรฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชื่นชมผลงานความร่วมมือที่มีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และให้ยึดมั่นรักษามาตรฐานการทำงานเพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนการพัฒนา Khon Kaen Smart City ให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชย์ในระยะยาวร่วมกันต่อไป

KHON KAEN SMART LIVING LAB awarded the outstanding innovation prize

https://www.kku.ac.th/12001

Scroll to Top