มข. จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด พร้อมถ่ายทอดแนวคิดทางการศึกษาสู่ครูรุ่นต่อไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ร่วมกับ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. รูปแบบ Online และ On-site ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

เวลา 13.00 น. ได้รับเกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา โดย ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  สิบตำรวจโทพลทอง เพ็งวงษา ประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนฯและผู้อำนวยการโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ กล่าวรายงาน  รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติในการกล่าวปาฐกถาแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ปรึกษาพิเศษสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและอดีตรองเลขาธิการ คุรุสภา

พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดชั้นเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Classroom) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากนั้นเป็นการเสวนาเชิงสารคดีของครูผู้สอนที่นำการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ไปใช้ในภาคปฏิบัติ ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ช่างศรี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วยตัวแทนครู จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1.นางสาวเบญจมาศ ไม้จันทร์ดี ครูวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี

2.นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา ครูวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน จ.ขอนแก่น

3.นายวัชร์นล เจะแฮ ครูวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนซอลีฮียะห์ จ.ปัตตานี

4.นายฉัตรชัย ลีเลิศ ครูวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด จ.ศรีสะเกษ

5.นางจันทร์จิรา พนันตา  ครูวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จ.เชียงใหม่

6.นางสาวคำปลิว กองแก้ว ครูวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน จ.ขอนแก่น

7.นางอารีวรรณ ศิลารัตน์  ครูวิชาวิทยาศาสตร์ สังเกตชั้นเรียนคณิตศาสตร์ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากนั้นเป็นกิจกรรมการเสวนาของตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน (กลุ่มผู้เกษียณอายุราชการ) จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายสังคม วีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบง 1 จ.มุกดาหาร  2.นายสุริยา พลหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์) จ.อุบลราชธานี 3.นายสุวัฒน์ ญาณะโค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันป่าสัก จ.ลำพูน 4.นายจำรัส ปัตตานัง ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา จ.ขอนแก่น  ดำเนินรายการ โดย สิบตำรวจโท พลทอง เพ็งวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น  และการเสวนาของตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 1.ดร.อนุสรณ์  แสนเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง จ.นครพนม 2.นายสามารถ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อย จ.นครราชสีมา 3.นายนูเซ็ง เจะบู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะรุบี จ.ปัตตานี 4.พระครูสมุห์เดือน ปุญฺญจาโร ผู้อำนวยการผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จ.อ่างทอง ดำเนินรายการ โดย นายศักดา เชาว์สกู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ จ.ขอนแก่น

และในช่วงสุดท้ายผู้เข้าร่วมกว่า 600 ท่าน ทั้งทาง On-site และ Online ผ่าน Zoom meeting และทาง Facebook Live ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมุทิตาจิตผู้อำนวยการโรงเรียนผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 15 ท่าน ซึ่งได้ร่วมดำเนินงานและร่วมใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับชมวิดิทัศน์การมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการจากจังหวัดต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.นายสมจิตร มีลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด จ.ขอนแก่น 2.นายจำรัส ปัตตานัง ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา จ.ขอนแก่น 3.นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโนนสมบรูณ์ จ.ขอนแก่น 4.นายกิติพงศ์ ศิริคำกร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น 5.นายสุริยา​ อินทร์จันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโก จ.ขอนแก่น 6.นายสังคม วีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบง 1 จ.มุกดาหาร 7.นายอุดม ส่วยโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตย จ.มุกดาหาร  8.นายสุรชัย ทินกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงอาด จ.หนองคาย 9.นายสุริยา พลหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์) จ.อุบลราชธานี 10.นายกฤติเดช สกุลว่องไว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) จ.อุบลราชธานี 11.นายพงษ์​ศักดิ์​ กูลพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุประชารัฐพัฒนา จ.นครราชสีมา​ 12.นายสามารถ​ ขอพึ่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล( จ.นครราชสีมา​  13.นายตรีชนนท์ แสนอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จ.สกลนคร 14.นายสุวัฒน์ ญาณะโค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันป่าสัก จ.ลำพูน 15.นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ.ลำปาง

 

ข่าว พีรณัฐ เอี่ยมทอง

KKU promotes the Lesson Study and Open Approach in a seminar, a preparation for the next teacher generation

https://www.kku.ac.th/11997

Scroll to Top