คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (23 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  ณ ห้องวิทยวิภาส ๑  อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีคณาจารย์ ผู้บริหาร  บุคลากร  ร่วมงานในรูปแบบ New normal  และในรูปแบบออนไลน์  กิจกรรมภายในงาน  ได้มีการฉายวีดิทัศน์ประวัติผู้เกษียณ  โดยมี  ศ.ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานกล่าวและกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแก่ผู้เกษียณและมอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน  การกล่าวแสดงความรู้สึกของตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ และ รศ. ดร.สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์   การแสดงรำอวยพรจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์   ต่อมา ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ ได้เป็นผู้จุดทียนชัยพานบายศรี  ต่อมา  ศ.ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง  คณบดี และ ผศ.ดร. ศรีประจักร  ครองสุข  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้มอบพวงมาลัยคล้องข้อมือแก่ผู้เกษียณ   พิธีบายศรีสู่ขวัญ  การผูกข้อมืออวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณโดยแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมงาน  โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น  ซึ่งปี พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เกษียณอายุราชการ รวม 19 ท่านได้แก่

บุคลากรประเภทวิชาการจำนวน  12 ท่าน ได้แก่

 1. ผศ. ดร.เกียรติ แสงอรุณ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. รศ. ดร.ฉวี เย็นใจ          สาขาวิชาเคมี
 3. ผศ. ดร.ประสาร สวัสดิ์ซิตัง  สาขาวิชาชีวเคมี
 4. ผศ. ดร.พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
 5. อาจารย์ยุภาพร ตงประสิทธิ์       สาขาวิชาสถิติ
 6. อาจารย์ ดร.รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 7. รศ. ดร.สมจิตร อาจอินทร์            สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 8. ผศ.สุณี อัษฎายุธ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 9. รศ. ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก           สาขาวิชาฟิสิกส์
 10. รศ. ดร.สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์  สาขาวิชาสถิติ
 11. รศ. ดร.อโนทัย ตรีวานิช              สาขาวิชาสถิติ
 12. ผศ. ดร.อัจฉรา ศิริมังคะลา     สาขาวิชาเคมี

บุคลากรประเภทสนับสนุน 7 ท่าน ได้แก่

 1. นางชฎาพร จำปานิล          สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. นายนาถ ภูวงศ์ผา                สาขาวิชาเคมี
 3. นางประนอม แสงโชติ        สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 4. นายวุฒิพร นามโส                สาขาวิชาชีววิทยา
 5. นายศุภโชค อนุตระกูลชัย สาขาวิชาเคมี
 6. นายสามารถ บุตรดียะนา  สาขาวิชาเคมี
 7. นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น   สาขาวิชาชีววิทยา

 

(ภาพ/ข่าว โดย สุขทวี คลังตระกูล)

ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข.

 

Scroll to Top