ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรม “เทคนิคการใช้เครื่องมือและสื่อสมัยใหม่ในการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ”

__________ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต (Center for Lifelong Education) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญคณาจารย์สาขาภาษาไทย และผู้สนใจ  สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้เครื่องมือและสื่อสมัยใหม่ในการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติผ่านโปรแกรมออนไลน์”  ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM  วิทยากร โดย คุณปวีณา ไวด์ลิค อาจารย์สอนภาษาไทย ประจำสถาบันอบรมภาษาต่างประเทศและศูนย์บริการทดสอบทักษะภาษา Graybridge Malkam, Canada

__________โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการใช้เครื่องมือและสื่อสมัยใหม่ในการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติผ่านโปรแกรมออนไลน์” เป็นหลักสูตรภาษาไทย  จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติได้เพิ่มพูนทักษะในการใช้เครื่องมือและสื่อสมัยใหม่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  และเกิดความมั่นใจในการสอนภาษาไทยผ่านโปรแกรมออนไลน์  อันจะทำให้ผู้เรียนชาวต่างชาติเรียนภาษาไทยได้อย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายของการเรียน  โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ

__________เปิดรับสมัครเพียงจำนวน 80 คน  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564  ที่ https://cle.kku.ac.th/course/72    หรือปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน  สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

__________ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  1. บุคคลทั่วไป (Guest) 800 บาท
  2. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Staff) จำนวน 800  บาท
  3. นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Student) จำนวน 800  บาท
  4. นักเรียน (Student) จำนวน 800  บาท
  5. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Alumni) จำนวน 800  บาท

__________สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวอัมพร รักหนองแซง  โทร. 043-009700 ต่อ 45448  Email: amporu@kku.ac.th

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

Scroll to Top