นศ.สถาปัตย์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2564

ตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม แห่งประเทศไทยได้ประกาศเชิญชวนนักศึกษาและนิสิตร่วมส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564  และเพื่อคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ THESIS OF THE YEAR ARCASIA ต่อไปนั้น  ทางคณะกรรมการคัดเลือกของสมาคมฯ ได้ประชุมคัดเลือกผลงานโดยพิจารณาจากรูปแบบการนำเสนอผลงานและแนวความคิดการออกแบบ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้รางวัลตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2564  สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภาคอีสาน ได้แก่

อันดับ 3 ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ 
นายภานุเดช  จันทร์คิด จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 3 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง 

นายกาญจน์ ผลเกิด จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลชมเชย ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรคนเมือง เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหาร จ.ขอนแก่น

นายนราธิป สนธิสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลชมเชย พิพิธภัณฑ์กล้องฟิล์มและการถ่ายภาพ
นางสาวณัฐนรี เฉิน  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลประเภทผลงาน
3. ชุมชน/ เมือง / การอนุรักษ์
3.1 พิพิธภัณฑฺราชดำเนินสถาน
นางสาวกัญญาณัฐ  สระสอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูล : Page สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เผยแพร่ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

 

Scroll to Top