คณะนิติศาสตร์จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อรณรงค์ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์นำโดย ผู้ศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ พร้อมด้วย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางการทำงานคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค หลังจากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหารือถึงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น 2) การจัดอบรมเครือข่ายแกนนำเยาวชนเคารพสิทธิมนุษยชน และ 3)การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์ศึกษาฯ และโรงเรียนในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด

ต่อมาในช่วงบ่ายคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์ฯ ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในสถานศึกษา รวมถึงให้กำลังใจนักเรียนซึ่งเป็นเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนรับทราบแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาจากผู้บริหารและคณาจารย์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายสิทธิมนุษยชนระหว่างสถานศึกษากับศูนย์ศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

Scroll to Top