มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ภายใต้คำขวัญ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ”  30 กันยายน 2564 นี้

       จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้คำขวัญ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2564 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564  เวลา 13.00 น.- 15.30 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น  นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า การจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 ขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ความผูกพันและเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ตลอดจนเป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่ได้สืบทอดกันมาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงกำหนดจัดงานขึ้นในวันดังกล่าว

        แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  ซึ่งในที่ประชุมคณะทำงานโดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานการประชุม จึงมีมติในที่ประชุมร่วมกันว่ารูปแบบการจัดงานในปีนี้จะเป็น  ทั้งแบบ Onsite และ Online  ซึ่งทางออนไลน์ สามารถเข้าร่วมงานผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM และการถ่ายทอดสด  https://kku.world/kku-retirement Meeting ID: 922 7894 3004 Passcode: kku  

        โดยกำหนดการมีดังนี้ เริ่มงานเวลา 13.30 น. ผู้บริหารและผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการพร้อมกันบริเวณจัดงาน ชมวีดีทัศน์ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความชื่นชม ขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ หลังจากนั้น ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวความรู้สึกที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย  นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ กล่าวความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ รำบายศรี พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุตามประเพณีอีสาน เพื่อความเป็นมงคลแก่ผู้เกษียณอายุ และอธิการบดีผูกข้อมือผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ มอบของที่ระลึก (เฉพาะผู้แทน) เป็นอันเสร็จพิธี

 

นายสถิต แก้วบุดตา นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูล : ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล 

เรียบเรียง : เบญจมาภรณ์  มามุข