‘เกษียณเกษมสุข’ KKBS จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ 2564 ออนไลน์

 

ปีพุทธศักราช 2564 นี้ เป็นวาระการเกษียณอายุราชการของบุคลากรอันทรงคุณค่าของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุวชาติ อาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน ท่านนับได้ว่าเป็น “ครู” ที่ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความรักในรั้วสีครามด้วยความเอาใจใส่มาเป็นเวลานานหลายปี เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานและการสร้างคุณงามความดี โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการคุณูปการยิ่งแก่คณะฯ ภายใต้ชื่องาน “เกษียณเกษมสุข” โดยวิธีคอนเฟอเรนซ์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เริ่มต้นด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงของนักศึกษา และการรับชมวีดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อด้วยการกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองรวี ศิลาน้อย ประธานวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน นายทรงรัตน์ ยิ่งธงชัย ประธานชมรมศิษย์เก่า เป็นตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปิดท้ายด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุวชาติ ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึกต่อสถาบัน โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว

Scroll to Top