ม.ขอนแก่นร่วมผลักดัน อาหารอีสาน ‘ปลาร้า ปลาส้ม’ สู่ความปลอดภัยไร้พยาธิ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการยกระดับสถานประกอบการปลาร้าและปลาส้มให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับและได้มาตรฐาน” โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ได้รับเกียรติจากศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารภาครัฐ ภาคชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการปลาส้มปลาร้า ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุมอำเภออุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นการผลิตปลาส้มและปลาร้าให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนนางสำราญ เกาะหาร ผู้ผลิตปลาร้าและปลาส้ม ในการพัฒนาสถานประกอบการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ปลาร้าและปลาส้มมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีโอกาสในการการขยายตลาดและการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่

ภาพ : อารยา

ข้อมูล : ทักษิณา

ข่าว : ณัฐกานต์

Scroll to Top