นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มข. คว้า 2 รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน/นักวิจัยระดับเงิน ระดับทองและระดับเพชร รวมอีก 7 รางวัล

คณะวิทยาศาสตร์ มข.  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน  ประจำปี 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์มุ่งมั่น  ทุ่มเท เสียสละ และทำประโยชน์ต่อวงวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้


รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน ได้แก่
รองศาสตราจารย์พรจักร  ศรีพัชราวุธ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ (คนซ้ายสุดในภาพ)
รองศาสตราจารย์ธนเศรษฐ์  เสนาวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี (คนที่ 2 จากซ้าย)
รองศาสตราจารย์วิภู  กุตะนันท์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา (คนที่ 3 )
รองศาสตราจารย์โสภณ  บุญลือ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา (คนที่ 4 จากซ้าย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ้าทรัพย์  บุญมาก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี (คนขวาสุดในภาพ)

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับทอง ได้แก่
ศาสตราจารย์ธวัช  ช่างผัส  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

รางวัลนักวิจัยระดับเพชร ได้แก่
รองศาสตราจารย์สุปรีดิ์  พินิจสุนทร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. (รางวัลนักวิจัยเกียติคุณสารสิน)
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ (รางวัลนักวิจัยเกียติคุณสารสิน)

รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ได้แก่
ศาสตราจารย์สมปอง  คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข.  อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี
รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ทองใบ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
ประกาศ ณ วันที่ 7  กันยายน  พ.ศ. 2564

 

(ภาพ/ข่าว โดย สุขทวี คลังตระกูล)

Scroll to Top