มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมสัมมนาส่งเสริมจรรยาบรรณให้ผู้ปฏิบัติงาน

        วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกองทรัพยากรบุคคล โดย คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างเพื่อพัฒนากิจกรรม และกลไกการส่งเสริมจรรยาบรรณให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับ คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำส่วนงานจำนวน 80 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณ บุญชัย อ้องแสนคำ หัวหน้างานวินัยและนิติการ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการจัดครั้งนี้ยังเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเปิดการสัมมนา

        โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างเพื่อพัฒนากิจกรรม และกลไกการส่งเสริมจรรยาบรรณให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย และส่วนงานเกิดการมีส่วนร่วมในการทบทวน ปรับปรุง เสริมสร้างและพัฒนาการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณร่วมกัน สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในการสัมมนาได้เชิญ ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล อาจารย์ประจำ สังกัดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA) มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม”(Ethical : Leadership) และยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

        รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานว่า “ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำส่วนงาน เพื่อดำเนินการส่งเสริมพัฒนาด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในทุกระดับ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำส่วนงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมในแต่ละส่วนงานอย่างต่อเนื่องแล้วได้ดำเนินการรวบรวมระบบและกลไกเพื่อให้มีการส่งเสริมด้านจรรยาบรรณในระดับส่วนงาน เพื่อขับเคลื่อนด้านจรรยาบรรณในบริบทของส่วนงานมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งการดำเนินการในด้านส่งเสริมจรรยาบรรณของส่วนงานนั้น จากการที่คณะกรรมการฯได้มีการประชุมสัญจรติดตามผลพบว่า แต่ละส่วนงานได้มีกลไก และจัดกิจกรรม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในหลายๆรูปแบบที่แตกต่างกันไป ในการขับเคลื่อนจรรยาบรรณให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ซึ่งแนวปฏิบัติต่างๆที่ดีเหล่านี้ควรจะได้มีการนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระหว่างส่วนงาน เพื่อให้การดำเนินการด้านจรรยาบรรณมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเพื่อให้การดำเนินการด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / ข่าว-ภาพ

Khon Kaen University trains personnel to promote ethics

https://www.kku.ac.th/11868

 

 

Scroll to Top