U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม

คณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) นำโดย อ.ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ พร้อมกับ  คุณ ปาริชาติ หาญไชยนะ ผู้จัดการสมาคมเพื่อนธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นวัสดุใช้สอยในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และเปิดโอกาสทางด้านการตลาด ผลักดันให้สินค้าในชุมชนเกิดมูลค่าพร้อมกับยังคงสร้างอาชีพในชุมชน ลดปัญหาการว่างงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

การจัดอบรมเกิดจากกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุในชุมชน ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นวัสดุใช้สอยในครัวเรือน โดยการดำเนินกิจกรรม คุณปาริชาติ หาญไชยนะ บรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสบู่ และอธิบายถึงคุณค่าต่อสุขภาพผิวของการนำสมุนไพรมาเป็นองค์ประกอบในการทำสบู่ นอกจากนั้น ยังได้สาธิตและฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม โดยฝึกปฏิบัติทำสบู่ 3 สูตร ประกอบด้วย การทำสบู่กลีเซอรีน การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติสูตรเย็น และการทำสบู่น้ำมันธรรมชาติสูตรร้อน ซึ่งไขมันธรรมชาติที่ใช้ได้นั้นได้แก่ น้ำมันปาล์ม น้ำมันถัวเหลือง นำมันงา น้ำมะกอก น้ำมันมะพร้าว และ น้ำมันรำข้าว และผสมด้วยสมุนไพรและพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ดอกมะลิ มะนาว มะกรูด มะขาม กระชาย ขมิ้น และว่านห่างจระเข้

สุดท้ายนี้โครงการ ขอขอบคุณคุณปาริชาติ หาญไชยนะ ที่มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ และชาวบ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี โครงการนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอมรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุนชนบ้านโนนสมบรูณ์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนรอบข้าง และสามารถเกิดเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่

ข่าว: ไอญาฎา จันทะปัญญา (ผู้ปฎิบัติงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบลโพธิ์สัย)

U2T, Faculty of Agriculture, KKU runs a workshop on soap making from natural oil, to promote supplementary occupation

https://www.kku.ac.th/11865

 

Scroll to Top