มข.มอบรางวัล Good Practice และ Best Practice ส่งเสริมการทำงานมีแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

__________เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายบริหาร และกองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี  ได้จัดการประชุมชี้แจงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี นายสุรพล เพชรวรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายหัวข้อ “แนวคิด หลักการการบริหารจัดการที่ดี”

นายสุรพล เพชรวรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี

__________ในการประชุมครั้งนี้  ได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นการเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 มีดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

รางวัลชนะเลิศ                คณะแพทยศาสตร์             (รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร)

โครงการ “การพัฒนาระบบติดตามผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก”

 1. นางสายพิณ สิมสาแก้ว      หัวหน้าโครงการ
 2. ผศ.เก่งกาจ วินัยโกศล

รองชนะเลิศอันดับ 1        สำนักบริการวิชาการ         (รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร)

โครงการ “การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม บ้านโต้นโมเดล (Holistic Area Based Community Development) ภายใต้การดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น”

 • นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล    หัวหน้าโครงการ
 • นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์

รองชนะเลิศอันดับ 2        คณะแพทยศาสตร์           (รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร)

โครงการ “การป้องกันช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กลุ่มภารกิจ ด้านการบริการวิชาชีพ (Hospital)”

 1. นางสาวสุกัญญา​ จันหีบ     หัวหน้าโครงการ
 2. นางรัตยา​ คูรศิริกุล

รองชนะเลิศอันดับ 2        สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ       (รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร)

โครงการ การผลิตตู้เอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติ (KKU Academic Document Machine : KAD) และตู้เติมเงินอัตโนมัติ

 1. นายกฤษณพล แสงประชุม หัวหน้าโครงการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี
 3. นางสาวนันธิดา น้อยสุข

รางวัลชมเชยอันดับ 1       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              (รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร)

โครงการ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประสานงานวิชาการและหลักสูตร”

 1. นางสาวอมรรัตน์ สกุลเพ็ชร หัวหน้าโครงการ
 2. นางเพ็ญนภา วันสาสืบ
 3. นางผ่องพรรณ ทวีวิจิตรกุล

รางวัลชมเชยอันดับ 2       คณะแพทยศาสตร์             (รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร)

โครงการ “จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดแผลกดทับในทารกแรกเกิดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดใช้แรงดันบวก อย่างต่อเนื่อง (Nasal continuous positive airway pressure: NCPAP)”

1.  น.ส.ปัตนี    แสนคำมูล                     หัวหน้าโครงการ
        2.  นางพรรณิภา   ฤทธิรอด
        3.  นางรัศมี   งามเจริญ

ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

 – ไม่มีโครงการเสนอรับรางวัล   –

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

รางวัลชนะเลิศ                คณะแพทยศาสตร์

รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

โครงการ การนำแนวคิดลีน (Lean) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการสำรองยารอจ่าย

 1. นางสุภาพร  อ่อนสนิท                 หัวหน้าโครงการ
 2. น.ส.ศิริรัตน์  แสงพันธ์
 3. นางจรินพร  กำขันตี

รองชนะเลิศอันดับ 1     สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

โครงการ “การบริการเพื่อออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการตรวจสอบแบบชาญฉลาด

 1. นายกฤษณพล แสงประชุม            หัวหน้าโครงการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี หอมดี
 3. นางสาวนันธิดา น้อยสุข

__________ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

รางวัลชนะเลิศ                     –    ไม่มีโครงการผ่านเกณฑ์คัดเลือก     –

รองชนะเลิศอันดับ 1     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะแพทยศาสตร์

รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

โครงการ “การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบช่องทางด่วนพิเศษ ACS easy pass”

 1. นางจำเนียร  พัฒนจักร                  หัวหน้าโครงการ
 2. นางสาวอรุณศรี แสนเมือง
 3. นางสาวชนัญญา  กังก๋ง

 

รางวัลชมเชย              คณะแพทยศาสตร์

รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

โครงการ “การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะหน่วยปลูกถ่ายอวัยวะ

 1. น.ส.ทัศนี พิมพ์สวัสดิ์                    หัวหน้าโครงการ
 2. น.ส.ศศิพร  ยงเยื้องพันธุ์
 3. นางเรณู  ซาน้อย

__________โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นการเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงการที่ ฝ่ายบริหาร และกองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือก และประกาศยกย่องบุคลากร หรือหน่วยงานที่ดำเนินโครงการที่มีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์การประเมินโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  เพื่อสนับสนุนพันธกิจของส่วนงาน/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

__________สามารถดาวน์โหลดภาพพิธีมองรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จากลิงค์   https://drive.google.com/drive/folders/1jkE86cK-R9eStRxIWNcrkRhkRO2c3_kJ?usp=sharing

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู

ภาพดาวน์โหลด   :   อรรถพล   ฮามพงษ์

KKU presents Good Practice and Best Practice Prizes to personnel for promotion of good practices under the principles of good governance

https://www.kku.ac.th/11862

Scroll to Top