รางวัลพระราชทาน ประเภท หนังสือ/ตำราทางการแพทย์  เรื่อง ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด (advanced diagnostic cardiovascular imaging)

รศ.พญ. นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award และโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประเภท หนังสือ/ตำราทางการแพทย์  เรื่อง ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด (advanced diagnostic cardiovascular imaging) ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 29 “วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

KKU doctor received a Royal Award for medical books and textbooks on advanced diagnostic cardiovascular imaging

https://www.kku.ac.th/11851

Scroll to Top